Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Varelevering i by

Varedistribusjon og innhenting av returlast er aktiviteter som ofte kommer i konflikt med hensyn til trivsel, miljø og sikkerhet i travle og trange bygater og byområder. Målet for dette delprosjektet er å bidra til utforming av bygater, regelverk for varelevering og organisering av varetransportene som best mulig ivaretar sikkerhet, tilgjenglighet og trivsel for alle brukergrupper av byen.

Det er stort potensiale for å bedre godshåndtering i byområder

 

både økonomisk og miljømessig. I desember 2001 gjennomførte det tverretatlige NTP-prosjektet et seminar om gods i by. Det var deltakere og innledere fra bykommuner, Statens vegvesen, transportnæringen og fra "Citylogistik"-prosjektet i Danmark. Seminaret viste at det er et stort potensiale for å redusere miljøulempene ved varetransport gjennom bedre utnyttelse av bilene og strengere krav til kjøretøy. 

Gjennom Citylogistikk-prosjektet i Danmark er det satt i gang flere forsøksprosjekter for mer effektiv og mer miljøvennlig varetransport i bysentra. Erfaringene derfra tyder også på at det er stort potensiale for forbedringer. Lignende forsøk er gjort i mange europeiske byer. I Trondheim har kommunen i samarbeid med næringsforeningen, Vegvesenet og SINTEF gjennomført et prosjekt som har sett på effektiviteten i varedistribusjon, som viste potensiale for effektivisering og interesse i næringslivet for samordnet varedistribusjon.

 

Manglende forståelse av problemet

 

Videre kom det fram at det er manglende forståelse for og kunnskap om varetransportørenes behov og problemer med varelevering både fra kommuner, utbyggere og butikkeiere/varemottakere. Det har ikke i tilstrekkelig grad vært jobbet systematisk med fysisk tilrettelegging for varelevering i byene, selv om flere byer har gjort en del på området. Også nye kjøpesentra er dårlig tilrettelagt, med konflikter om gategrunn som resultat.

 

Må ha helhetlige løsninger

 

ECON (2001) har i en studie av faghandel med klær for Forskningsrådet konkludert med at det er betydelige effektiviseringsmuligheter i distribusjonen, både for virksomhetene og for samfunn og bymiljøer. Effektivisering krever imidlertid at butikker og distributører i større grad samarbeider om helhetlige logistikkløsninger, slik at en kan utnytte bedre kapasiteten på bilene og redusere ventetider og ineffektiv lossing.

 

Det er tre tema som er aktuelle for Transport i by å jobbe med:

  • Bidra til samarbeid mellom bedrifter og lokale myndigheter om logistikkløsninger som gir miljøgevinster gjennom bedre utnyttelse av bilene
  • Fysisk utforming av gategrunn og andre losseplasser herunder mottakerbedriftens fysiske tilrettelegging. 
  • Regelverk, først og fremst kommunale/lokale regler om varelevering slik som kjøretøystørrelser, tidsreguleringer, utslippskrav mv

Veiledningsmateriell

 

Prosjektet har som arbeidsmål å utarbeide veiledningsmatriell rettet mot kommuner og vegvesenets distriktsadministrasjon og mot konsulentfirma som jobber for disse som hovedmålgruppe.

Veiledningsmateriellet skal ta for seg:

utforming av bygater og andre arealer for varelevering / avfall og returlasthåndtering

virkninger av ulike lokale reguleringer av varelevering

efaringer med tiltak for mer effektiv og miljøvennlig distribusjon

Veiledningene skal bygge på norske og utenlandske erfaringer. Den skal også gi en systematisert oversikt over hvilke effekter en kan forvente av ulike tiltak.

Veilederen skal være ferdig senest til sommeren 2004.

 

Arbeidet

 

I prosjektet er det etablert en styringsgruppe med blant annet representanter fra næringen.  Kontaktperson i Vegdirektoratet er Toril Prestun.