Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
            
Demonstrasjonsprosjekter under utarbeidelse
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Trafikkbevissthet i skolen

Erfaringer fra andre land, spesielt England, viser at barn er miljøbevisste, og at aksjoner der barn selv får være med virker. Spesielt synes aksjoner som gir barn og voksne kunnskap om ulike reisemåter og alternativer til bil, å gi effekt. Når dette kobles mot positivt samarbeid med kommune og vegmyndigheter, og innføring av tiltak i veimiljøet samt f.eks. sykkelskur og skap på skolen, har de også vist seg å ha varig effekt. Et demonstrasjonsprosjekt på dette vil kunne gi verdifull erfaring og grunnlag for å gjennomføre bredere tiltak i skolen for å få ned foreldrekjøring.

Bakgrunn

Reisevaneundersøkelsen har bare data om barn ned til 13 år. Vi vet derfor lite om reisevanene til mindre skolebarn. Vi vet imidlertid at reiser med formål å følge barn til og fra skole eller fritidsaktiviteter utgjør 13 prosent av alle reisene voksne foretar seg. Dessuten kjenner vi problemene med forelderkjøring fra skoler som påpeker at dette både har trafikksikkerhetsimplikasjoner rundt skolen og at barna mister den verdifull fysikk aktiviteten som skoleveien representerer.

 

Årsaken til at mange barn blir kjørt til skolen er foreldrenes engstelse. En undersøkelse ved TØI viser at 55 prosent av foreldrene er engstelige for barna. Barna derimot er ikke redde. Bare 9 prosent av barna sier de er redde. Halv parten av barna som blir kjørt vil helst gå.

 

Aktivitet i skolen

Vi er ikke kjent med at det finnes noe opplegg for å opparbeide transportbevissthet blant elever i norske skoler. For å kunne gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt er det derfor nødvendig å utarbeide et eget opplegg. Det vil si at det må:

 

  • Utarbeide et opplegg for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom skole, hjem og vegmyndigheter
  • Tilrettelegge undervisningsmateriell og et opplegg for elevdeltakelse
  • Gjennomføre fysiske tiltak på bakgrunn av registreringer gjennomført av elever og foreldre ved skolen

 

Demonstrasjonsprosjekt

 

Å gjennomføre dette som et demonstrasjonsprosjekt vil kunne gi verdifull erfaring og grunnlag for å gjennomføre bredere tiltak i skolen for å få ned foreldrekjøring. Prosjektet vil kunne sees på som en type aksjonsforskning hvor forskere og konsulenter går inn i et felt og prøver å påvirke dette i en gitt retning. Ikke helt ulikt det som er definert som bedriftsrettede tiltak. Dette gir en mulighet til å teste ut ulike type tiltak overfor skole, foreldre og barn.

 

En del av demonstrasjonsprosjektet vil være å komme fram til tilpassede tiltak for den enkelte elev og skole. Før- og etterundersøkelser vil være et viktig element. Interessante problemstillinger vil være:

  • Hva slags tiltak passer til ulike type skoler og ulike type elever?
  • Hvordan fungerer de ulike tiltakene i sammenheng?
  • Hvordan fungerer skole, elever og foreldre sammen?
  • Hvordan kommer man fram til tiltakene?

En del av prosjektet bør være å komme fram til en tiltakskatalog som kan brukes i andre skoler.

 

Videre arbeid

 

Det er gjort en del på dette allerede. Oslo Kommune har gjort noe i tilknytting til to skoler. Prosjektet "Aktiv skolevei" er også noe å følge opp Her er det Anita Oddland i Rådet for fysisk aktivitet (24 16 34 50) som har ansvaret. I Vegdirektoratet er det Cecilie Waterlo Lindheim (73324) som kan kontaktes.

På TØI har Torkel Bjørnskau og Pål (?) jobbet en del med dette. Aslak Fyhri har laget en rapport på omfang.  Liv Øvstedal på SINTEF har gjort et prosjekt innen Etatsprosjekt Kollektivtransport på tema.