Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Sykkelveginspeksjoner

Målsetningen med dette prosjektet er å videreutvikle metoden for sykkelveginspeksjoner til å bli et verktøy for "revisjon" av sykkelvegnettet i byer og tettsteder. Fokus er rettet mot sikkerhet/trygghet, attraktivitet og opplevelseskvalitet (noe omskrevet). Ambisjonsnivået er høyt, og det knyttes en linje til arbeidene med trafikksikkerhetsrevisjon og miljørevisjon.
Det skal utvikles en veileder. Hensikten med denne er å 1) gi et bedre plangrunnlag og en faglig basis for utbygging og drift av (gang- og) sykkelvegnettet, 2) gi grunnlag for en konstruktiv dialog mellom planleggere på ulike forvaltningsnivå og mellom planleggerne og brukerne og 3) sikre konsistens og sammenliknbarhet mellom ulike anlegg og et bedre grunnlag for prioritering.
Prosjektet har vært gjennom en forprosjektfase, fokus for veilederen er valgt og prosjektet er nå over i hovedprosjektefasen. Asplan Viak A/S er hyret inn som konsulent og Syklistenes landsforening er med i arbeidsgruppen for å ivareta brukerperspektivet. Ellers er arbeidsgruppen sammensatt av folk fra VD og folk fra regionene med god ts- og sykkelkompetanse.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Anders Dalen eller Gyda Grendstad i Vegdirektoratet.