Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
            
Demonstrasjonsprosjekter under utarbeidelse
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Sykkelsatsingen i Stavanger/Sandnes og Tønsberg

Både i Stavanger og Sandnes er det det siste tiåret satset sterkt på utbygging av et høgverdig gang-/sykkelsystem inkludert oppfølgende informasjonskampanjer. Topografi og klima ligger godt til rette for økt sykkelbruk. Likevel lar resultatene i form av en signifikant økning i sykkelbruken vente på seg. Ved å gjøre sykkelsatsingen på disse to steden til et demonstrasjonsprosjekt får vi en anledning til å se kritisk på det som er gjort. Målsettingen er å finne ut hvorfor det ikke er oppnådd større resultater av den sterke sykkelsatsingen, i tillegg til å utvikle sykkelveginspeksoner som metode for å kunne fange opp dette.

Bakgrunn

I forhold til miljømessige mål er det mye å hente nettopp ved tilrettelegging for sykkeltrafikk i byene. I byene er en stor andel av bilturene korte, og kaldkjøringen bidrar uforholdsmessig mye til forurensende utslipp. Stor befolkningstetthet på gateplan og i bygninger gir stor eksponering. Det ligger derfor et betydelig potensiale for miljøforbedring knyttet til de daglige bilreisene. Helseeffekten av daglig sykling er også godt dokumentert, og den samfunnsmessige virkningen av selv små endringer i individuelle reisevaner kan være betydelig. Hvordan å få flere til å sykle er derfor en utfordring.

Vegnettet utforming er av stor betydning for sykkelbruken. Avgjørende i denne sammenhengen er hvordan brukerne opplever vegnettet. For å oppnå økt sykkelbruk er det av betydning at potensielle syklister, i første rekke bilister, synes sykling er mer attraktivt enn det å kjøre bil. Sykkelinspeksjoner har som utgangspunkt å få fram brukerenes opplevelse av sykkelforholdnen. De vikigste kriteriene er framkommelighet og sikkerhet. Analyser av reisevaner viser at det også er andre forhold som påvirker folks transportmiddelvalg, også i hvilken grad sykkel blir valgt framfor bil. Det er derfor av betydning at sykkelveiinspeksjoner utvikles til også å kunne fange opp slike forhold. Her er det med andre ord viktig å se den fysiske sykkelsatsningen i sammenheng med andre generelle forhold og tiltak (eller manglende sådanne).

"Sykkelpakke Stavanger, "Sykkelpakke Sandnes" og "Tønsbergpakka"

Både Stavanger/Sandnes og Tønsberg er karaterisert som sykkelbyer. Tiltakene som er gjennomført har flere steder gjort at de som allerede sykler får det bedre. Tiltakene har imidlertid ikke ført til økning i sykkelbruken. I evalueringsrapporten fra prosjektet Sykkel i Stavanger, gjennomført av Stavenger kommune og Statens vegvesen, står det at "forventninger om utførte tiltak er innfridd, men disse sto ikke i forhold til forventet effekt i form av økt andel sykkelreiser". Når det gjelder Tønsberg er det gjort en anlyse av trafikktall som ikke viste noen endring av sykkelbruk etter tiltakene (Paal Sørensen, Vista analyse). Det foreligger mange hypoteser om hva som er årsaken til at tiltaknene ikke har ført til at flere sykler, det er imidlertid ingen klare studier som kan bekrefte eller avkrefte disse hypotesene.

Demonstrasjonsprosjekt

Ved å gjøre sykkelsatsingen i Stavanger/Sandnes og Tønsberg til et demonstrasjonsprosjekt får vi en anledning til å se kritisk på det som er gjort samtidig som vi får utviklet sykkelveginspeksjonskonseptet. Et demonstrasjonsprosjekt behøver ikke være vellykket i forhold til målsetningen. Det er like viktig å vite hvorfor tiltak ikke fungerer. Målsettingen er å finne ut hvorfor en ikke har oppnådd større resultater av den sterke sykkelsatsingen og å utvikle et metodeverktøy som kan brukes andre steder.

Viktige problemstillinger er:

  • Hvilke tiltak fungerer og hvilke fungerer ikke
  • Hvilke andre tiltak må gjennomføres i kombinasjon med en sykkelsattsing for å få effekt
  • Hvilke andre forhold i de aktuelle områdene kan være forklaringsvariable for manglende økning i sykkelbruken

For å få svar på disse spørsmålene vil det være aktuelt å få fram følgende:

  • Opplevelsen av tiltakene bant ulike transportgrupper
  • Begrunnelser for å sykle og ikke sykle i befolkningen
  • Kartlegge lokale generelle forhold som påvirker transportmiddelvalg

Her er det ikke aktuelt å gjennomføre en før- og etterundersøkelse. Det forutsettes at det foreliger data om dette. En presentasjon av fakta er imidlertid nødvendig. Hoveddelen av evalueringen vil være  utvidede sykkelveginspeksjoner.. Metoden er utviklet av Cykelfrämjandet, søsterorgansisasjonen til Syklistenes Landsforening i verige. Ved utgangen av 2002 er det gjennomført sykkelveginspeksoner i 21 byer i Sverige. Syklistenes Landsforening gjennomførte sammen med Drammen kommune og Statens vegvesen Buskerud den første inspeksjonen i Norge i 2002. Rapporten ble lagt fram under Den nasjonale Sykkelkonferansen 2002 i Drammen 23.-24. September 2002.