Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Sosiokulturell stedsanalyse

Rapporter og artikkel

Prosjektet er gjort i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Husbanken og Miljøverndepartementet og Vegdirektoratet. Sandvika tettsted er valgt som et case for utprøving av et analytisk perspektiv og en metodikk for sosiokulturelle stedsanalyser. Målsettingen har vært å utvikle en generell modell for denne typen analyser, basert på erfaringene fra Sandvika og andre lignende studier

Sosiokulturell stedsanalyse 
fanger opp byens liv og hvordan ulike brukere opplever byen og byens trafikk. Denne metoden kan være anvendbar i forbindelse med planlegging og evaluering av  infrastrukturtiltak i byer og tettsteder.

 
Det er en metode

som tar utgangspunkt i at steder får sin eksistens ved at mennesker knytter erfaringer og meninger til det og

at disse erfaringene og meningene blir skapt, justert eller bekreftet i kommunikasjon mellom "meningsbetettigede" deltakere. Bildet eller opplevelsen av steder er således sjelden entydig, men preget av den  enkeltes erfaringer og sosiale relasjoner.

Målsetningen med oppdraget er å utvikle en analytisk tilnærming og beskrive noen metoder som kan anvendes for å fange opp slike bilder eller opplevelser forstått som sosiolukturelle aspekter ved steder.

 

Resultater
Metoden er forsøkt ut i Sandvika. Disse resultatene er dokumentert i NIBR-Rapport 14/2003 "Sandvika i støpeskjeen..." .

Noen av resultatene fra prosjektet er også presentert på et seminar i regi av Transport i by. Paperet som ble presentert er publisert i en egen seminarrapport.

 Resultatene fra prosjektet ble omtalt i en stor avisartikkel i Asker og Bærums Budstikke i juni, slik at den lokale "offentligheten" er orientert om NIBRs funn.

 

Det er skrevet en artikkel i Plan nr 4. Denne ligger vedlagt . Artikkelen presenterer tankegangen og den metodiske

tilnærmingen i sosiokulturelle stedsanalyser og bruker Sandvika som eksempel.

En veileder for sosiokulturelle stedsanalyser ble ferdig i 2007.

 

Arbeidet gjøres av

Norsk institutt for by og regionsforskning og prosjektleder er Per Gunnar Røe.

Kontaktperson for Akershus fylkekommune som har vært hovedoppdragsgiver for arbeidet er Lars Christian Bettum. Kontaktperson i Vegdirektoratet er Guro Berge