Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

SMART i Oslo

SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter for legge til rette for at arbeids- og tjenestereiser kan skje med kollektivtransport, sykkel, gange og bildeleordninger. Deres formål er videre å synliggjøre positive effekter av tiltak ved å knytte de til økonomi, helse og miljø gjennom nytte-kostnadsberegninger, konsekvensanalyser og miljøregnskap for virksomheter. SMART kan være et interessant demonstrasjonsprosjekt for å se på hvordan denne type virksomhet fungerer og hva slags resultater de klarer å få til i ulike bedrifter. Hvis det fungerer vil de kunne ha smitteeffekt til andre byer.

Bakgrunn

 

Næringslivet har tradisjonelt vært opptatt av forhold knyttet til transportkostnader av gods og varer, og i mindre grad beskjeftiget seg med persontransport. Forskning i norske byer viser at bedrifters økonomiske bilordninger og høye parkeringstilgang er et incitament til å benytte bil til og fra arbeidet. Men de fleste arbeidsreisene er enkle reiser, dvs. at det er reiser direkte til og fra arbeid. Samtidig er dette de mest miljøbelastende reisene, da de bidrar til å skape kø på veiene.

 

SMART-prosjektet er igangsatt for å vise bedrifter at det er mulig å gjennomføre tiltak som kan dreie arbeids- og tjenestereiser over på mer miljøvennlige og helsefremmende transportformer. Og dersom det gjennomføres tiltak på dette området, kan det være mange gevister å hente, blant annet for

 • bedriftens økonomi,
 • helse og trivsel hos de ansatte,
 • bedriftens miljøprofil.

Prosjekt ble startet opp våren 2000 som delprosjekt i prosjekt "Miljøvennlig bytransport i Oslo". Syklistenes Landsforening, AS Oslo Sporveier, Norges Automobil-Forbund og Bilkollektivet BA

 

Om nettstedet

 

Nettstedet er ment å være en inspirasjonskilde og veiledningssted for bedrifter og inneholder følgende informasjon vedrørende alternative arbeids- og tjenestereiser:

 • Beskrivelser av tiltak
 • Eksempelsamling
 • Veiledende informasjon (strategi)
 • Analyseverktøy for kostnadsberegninger og miljøregnskap

Om konsuletvirksomheten

 

SMART har nå ansatt en mobiltetsrådgiver.  Finansieringen av denne rådgiveren er for ett år av gangen. Det er foreløpig ikke laget noen plan for hvordan konsulentvirksomheten skal fungere.

 

Demonstrasjonsprosjekt

 

I Transport i by vil vi bruke SMART som rådgivere i prosjekter som er rettet mot bedrifter for å gjennomføre tiltak for å få de ansatte til å kjøre mindre bil fram og tilbake på jobb. Det kan imidlertid være interessant å bruke SMART som et eget demonstrasjonsprosjekt for å se på hvordan denne type virksomhet fungerer. Viktige problemstillinger er:

Gjennomslagskraft

 • Hvem er brukerene
 • Brukerenes fornøydhet
 • Endringer i reisemiddelvalg blandt brukerbedriftene
 • Organisering
 • Mulighet for utvidelse til andre steder i landet

Dette er ikke ment å være et stort prosjekt for Transport i by. Det er heller ikke snakk om en før-/etter-evaluering.

Når det gjelder spørsmålet om endringer i reisemiddelvalg blant brukerbedriftene forutsettes dette dokumentert via andre prosjekter. Her er det snakk om å gi en oversikt.