Grenlandsbyen

Satser 1 mill. på Bystrategi Grenland

23.03.2009 av Jan Fredrik Vinje

Fylkesrådmann Rolf-Helge Grønås anbefaler å satse 1 mill. kroner på hovedprosjektet i Bystrategi Grenland i 2009. Prosjektet er et regionalt samarbeid om areal, transport og klima.

Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket inngikk tidlig i 2008 en intensjonsavtale om å utvikle en bærekraftig og konkurransekraftig byregion i Grenland. Gjennom møter og forprosjekt er det blitt enighet om et hovedprosjekt som skal starte i 2009 og strekke seg over 4 år. Hovedutvalget for infrastruktur behandler saken 26. mars.

Spleiselag

Prosjektet skal finansieres gjennom et spleiselag mellom de sentrale aktørene. For 2009 skal det avsettes 200.000 fra Skien og Porsgrunn kommuner (Framtidas byer), 200.000 fra Statens vegvesen, 200.000 fra Jernbaneverket og 1.000.000 fra Telemark fylkeskommune. Summen på 1,6 mill. kroner skal brukes til konsulentbistand i tilknytning til utredninger og samarbeidsprosesser som skal gjennomføres i år. I tillegg setter de respektive prosjekteierne inn midler i de delprosjektene som til enhver tid er under utvikling.

Mange delprosjekter

Et viktig resultatmål for 2009 er en felles uttalelse om konseptutvalgsutredningen for Grenland (KVU Grenland), og et oppfølgingsarbeid i forhold til dette. I tillegg skal det planlegges og gjennomføres en rekke delprosjekter. Disse er bl.a. felles parkeringsordning, strategi for miljøvennlig transport, hovedveinett sykkel, bybane Grenland og framkommelighet for buss. Videre skal finansieringssøknader behandles og oppfølging avklares løpende. Tidlig i hovedprosjektet skal det utarbeides en kommunikasjonsplan, og det skal bl.a. etableres et eget nettsted.

Leder styringsgruppa

Fylkeskommunen ved fylkesordføreren leder styringsgruppa og koordinerer arbeidsgruppa administrativt. Fylkesrådmannen ser fylkeskommunens rolle i prosjektet som nødvendig, og vil prioritere å sette av administrative ressurser til dette arbeidet. Han anbefaler fylkespolitikerne å slutte seg til hovedprosjektet slik det er skissert i prosjektplanen. Bystrategi Grenland er en oppfølging og videreføring av de tidligere initiativene Infrastrukturplan for Grenland og Veipakke Grenland.