Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Samordnede tiltak i nedre Groruddalen

Grunneiere, offentlige etater, transportselskaper og næringsforeninger som står for ulike relevante planprosesser og prosjekter i nedre Groruddalen i Oslo er blitt enige om å etablere et pilotprosjekt med formål å kombinere fysiske løsninger for miljøvennlig transport med informasjon og holdningsrettede tiltak. Å gjøre dette til et demonstrasjonsprsjekt gir en unik sjanse til å se flere tiltak i sammenheng i et avgrenset område. Dette er nyttig blant annet for å kunne forelså tiltakspakker som kan gjennomføres andre steder.

Bakgrunn

 

I forbindelse med en planlagte utbyggingen av ny næringsvirksomhet i området ved Brobekkveien 80 m.fl. og Alna Nord ved Østre Aker vei ønsket grunneiere og næringsforeninger i Groruddalen samarbeidsforum  å samarbeide om løsninger for å avvikle person- og varetransport til og fra bedriftene på en mer miljøvennlig måte.

I forbindelse med bystyrevedtak av 19.12.2001 om reguleringsplan Brobekkveien 80 m.fl. foreslår Byrådsavdeling for miljø og samferdsel at det settes i gang et pilotprosjekt i det aktuelle området. I dette prosjektet skal fysiske løsninger for miljøvennlig transport kombineres med informasjon og holdningsrettede tiltak (Mobility Management).

 

Tiltaket

 

En rekke av de involverte aktørene har gått sammen om finansiering av et forprosjekt (kartlegging av mulige fysiske tiltak) som ble ferdigstilt i  2002. Gjennomføringen av tiltak (detaljprosjektering av mer omfattende tiltak) skal skje i 2003 og 2004. SMART skal følge opp bedrifter i området. Det skal legges vekt på utarbeidelse av informasjon til beboere og arbeidstakere i området. SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter.

Gjennomføringen av pilotprosjektet er avhengig av at grunneiere, bedrifter, etater og transportselskaper setter av midler på sine budsjetter, og at alle involverte aktører sørger for tilstrekkelig egeninnsats. Hovedtyngden av finansieringsbehovet for fysiske tiltak og tiltak i bedriftene vil komme i år 2003 og 2004.  Først når mulige tiltak er kartlagt vil man kunne anslå kostnadene.

 

Målsetting

 

Hovedmålsettingen er at arbeidstakere og bosatte i prosjektområdet skal få bedre tilgang til og informasjon om den for hver reise mest egnede transportmåten både i forhold til anledning, økonomi, helse og miljø enn det de har i dag.

Delmålene er:

  • Bedre fysisk tilrettelegging for myke trafikanter og brukervennlige overganger mellom transportformene. Bedre tilgjengelighet for gående og syklende til næringseiendommer og til kollektivholdeplassene Alna, Risløkka og Vollebekk.
  • Effektivisering og miljøtilpasning av transport til og fra bedrifter. Redusert bilbruk ved arbeids- og tjenestereiser. Utvikling av mobilitetsrådgivning som konsept.
  • Utprøving og synliggjøring av konseptet som ligger til grunn for pilotprosjektet: Områderettet innsats som koordinerer planprosesser og kombinerer infrastrukturelle tiltak med tiltak som skal effektivisere og miljøtilpasse transportsystemet (Mobility Management). Samarbeid mellom offentlige og private aktører og foreninger.

Demonstrasjonsprosjekt

 

Å gjøre dette til et demonstrasjonsprsjekt gir en unik sjanse til å se flere tiltak i sammenheng i et avgrenset område. Dette er nyttig blant annet for å kunne forelså tiltakspakker som kan gjennomføres andre steder. Aktuelle problemstillinger er å se på

  • bruk av mobilitetsplaner
  • Prosessen i bedriften
  • Aksepten for tiltakene blant de ansatte
  • Endringer i reisevaner i bedriften
  • U like miljøvirkninger
  • (bedrifts)økonomi
  • Samarbeidet mellom de ulike aktørene

Her er det nødvendig å gjøre før- og etterundersøkelser. Som en del av Transport i by har Transportøkonomisk institutt utarbeidet et spørreskjema for kartlegging av reisevaner i bedrifter. Dette skjemaet skal blant annet brukes som utgangspunkt for å lage mobilitetsplaner for den enkelte bedrift.

Bruken av skjemaet gjør det også mulig å sammenligne reisevanene til bedriftenes ansatte med de nasjonale reisevaneundersøkelsene. Skjemaet vil bli brukt innen alle demonstrasjonsprosjektene knyttet til bedriftsrettede tiltak (Nydalen og BBU-bedrifter). Det er et poeng at alle bedriftene benytter den samme grunnstammen av spørsmål for å kunne sammenligne ulike bedrifter.

 

Gjennomføringen av før- og etterundersøkelsene vil gjøres i regi av SMARTs mobilitetskonsulent. SMART har startet arbeidet med å plukke ut bedrifter i området som er interessert i å utarbeide mobilitetsplaner for de ansattes reiser. Hver enkelt bedrift vil få en enkel presentasjon av resutatene av undersøkelsenes. En grundigere analyse av dataene fra alle bedriftene og formidlingen av disse resultatene vil bli gjennomført som et eget FOU-prosjekt.