Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Samordnede tiltak i enkeltbedrifter

Det er flere bedrifter som er opptatt av de ansattes arbeidsreise. Det er imidlertid få som har gjort noen samordnet og målrettet innsatts får å få ned bilbruken. Transport i by har i 2002 hatt et forprosjekt med målsetning å få rekruttert bedrifter som er villige til å delta i et demonstrasjonsprosjekt på dette område.
Flere har sagt seg villige til å være med. Som demonstrasjonsbedrifter vil disse gi oss en muligheten til å få fram erfaringer med forskjellige type tiltak i sammenheng innen ulike bedrifter.

Bakgrunn

 

Tiltak som gjøres for å øke helse- og miljøkvalitetene i byområdene og begrense veksten av transport med privatbil gjennomføres i hovedsak av offentlige myndigheter rettet mot enkeltpersoner eller hushold. I USA og i andre Europeiske land er trenden nå mer å fokusere på bedrifter og ansvarliggjøre disse i forhold til sine ansattes transportmiddelvalg fram og tilbake på jobb.  Å legge forholdene til rette for at kunder kan reise miljøvennlig til bedriften er også et mål. I Norge er det gjort lite på dette. Å få nasjonale erfaringstall er viktig.

 

Bedrifter som vil være med

 

En del av forprosjektet Mobility Management har vært å rekruttere bedrifter til å gjennomføre tiltak. I den anledning har Birkebeinerlauget miljøutvalg (BBU) vært engasjert for å skaffe en oversikt over hva deres medlemsbedrifter gjør med hensyn til fokus på arbeidsreiser og se hvilke bedrifter som er villige til å være med som demonstrasjonsbedrift. BBU har ca 50 medlemsbedifter. Av 23 spurte medlemsbedrifter er det 12 som har fokus nettopp på arbeidsreisen og 8 av medlemsbedriftene har sagt seg villige til å delta i et demonstrasjonsprosjekt .

 

Av BBU sine medlemmer er følgende interessert i å delta:

 • Telenor på Fornebu
 • Coop Norge
 • NSB
 • Statoil
 • LO,
 • Norges Automobilforbund
 • Posten
 • Tomra

Andre som antakelig vil delta er:

 • Stavanger Sykehus
 • Offshore Parner
 • Kommunale bedrifter/foretak i Midtbyen i Trondheim

Demonstrasjonsprosjekt

 

Målsetningen med disse bedriftene som demonstrasjonsbedrifter er å få fram erfaringer med forskjellige type tiltak i sammenheng innen ulike type bedrifter. I arbeidet med å komme fram til tilpassede tiltak i  bedriftene vil BBU sin mobilitetskonsulent SMART bli brukt som konsuleter. BBU sin mobilitetskonsulent vil blant annet bli støttet av Miljøverndepartementet. SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter for legge til rette for at arbeids- og tjenestereiser kan skje med kollektivtransport, sykkel, gange og bildeleordninger. Deres formål er videre å synliggjøre positive effekter av tiltak ved å knytte de til økonomi, helse og miljø gjennom nytte-kostnadsberegninger, konsekvensanalyser og miljøregnskap for virksomheter.

 

Demonstrasjonsprosjektet vil fokusere på følgende problemstillinger

 • Prosessen i bedriften
 • Aksepten for tiltakene blant de ansatte
 • Endringer i reisevaner i bedriften
 • Økonomi for bedriften

Her er det nødvendig å gjøre før- og etterundersøkelser. Som en del av Transport i by har Transportøkonomisk institutt utarbeidet et spørreskjema for kartlegging av reisevaner i bedrifter. Dette skjemaet skal blant annet brukes som utgangspunkt for å lage mobilitetsplaner for den enkelte bedrift.

Bruken av skjemaet gjør det også mulig å sammenligne reisevanene til bedriftenes ansatte med de nasjonale reisevaneundersøkelsene. Skjemaet vil bli brukt innen alle demonstrasjonsprosjektene knyttet til bedriftsrettede tiltak (Nydalen og Nedre Groruddalen). Det er et poeng at alle bedriftene benytter den samme grunnstammen av spørsmål for å kunne sammenligne ulike bedrifter.

 

Gjennomføringen av før- og etterundersøkelsene vil gjøres i regi av mobilitetskonsulentene som også vil buistå i å utarbeide mobilitetsplaner. Hver enkelt bedrift vil få en enkel presentasjon av resutatene av undersøkelsenes. En grundigere analyse av dataene fra alle bedriftene og formidlingen av disse resultatene vil bli gjennomført som et eget FOU-prosjekt.