Prinsippvedtak om trafikantbetaling 2013-06-27
BBP2

De fem kommune-/bystyrene og fylkeskommunen i Buskerudbyen har i juni fattet prinsippvedtak om trafikantbetaling. Vedtaket er også et element i oppfyllelse av den fireårige avtalen med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler.


Vedtaket innebærer at det gis klarsignal for at Statens vegvesen gjennomfører videre utredninger om en eventuell innføring av trafikantbetaling i Buskerudbyen. Utredningene skal inneholde mer konkrete vurderinger av

 • antall betalingssnitt
 • plassering av snittene
 • prisen per passering
 • timesregel
 • innslagspunkt for månedstak
 • samordning med andre bompengefinansierte prosjekter, som E134, RV23 og RV35
 • tidsdifferensiering
 • trafikkavvising

Alt dette skal vurderes med hensyn til inntektspotensial – og dermed omfanget av tiltak som kan finansieres gjennom pakka.

Ved endelig bompengevedtak forutsettes det at staten bidrar betydelig til finansiering av Buskerudbypakke 2 og at et styrket kollektivtilbud med buss, tog og pendlerparkeringer kan være på plass når trafikantbetaling eventuelt innføres.

Prinsippvedtaket om trafikantbetaling har vært likelydende i de fem kommunene og fylkeskommunen. Det har også vært noen tilleggsvedtak hos den enkelte kommune/fylkeskommunen.

Det felles vedtaket er som følger:

Prinsippvedtak trafikantbetaling:

 1. I tråd med avtalen om Buskerudbysamarbeidet og avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler 2010-13, ber XXX kommune / fylkeskommune om at Statens vegvesen utreder (i form av en bompengeutredning) videre trafikantbetaling som delfinansiering av en helhetlig samferdselspakke i Buskerudbyen.
 2. Det forutsettes at staten bidrar betydelig til finansieringen av en Buskerudbypakke 2.
 3. Det bes om at videre utredninger avklarer hvordan trafikantbetaling i en evt Buskerudbypakke 2 kan samordnes med andre allerede igangsatte bompengeinitiativ i Buskerudbyen.
 4. Det forutsettes at ved endelig bompengevedtak er det avklart at et styrket kollektivtilbud (buss og tog) inkludert knutepunktsutvikling og pendlerparkering er på plass når trafikantbetaling innføres.
 5. Videre utredningsarbeid skal legge nytteprinsippet for bypakker / bymiljøavtaler til grunn.

Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune og kommunene i Buskerudbyen involveres tett og kan bidra med premissavklaringer / innspill til etterfølgende detaljerte bompengeutredning; herunder rammer for “timesregel”, “månedstak” og opplegg for å minimere innkrevingskostnader.