Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Parkering - Statens hus i Trondheim

Notat - Oppfølgingsundersøkelse

I november 2000 ble det nye Statens hus i Trondheim sentrum tatt i bruk. Flere av etatene som flyttet inn i bygget flyttet fra mindre sentrale områder, og de ansatte fikk generelt et bedret kollektivtilbud og dårligere parkeringstilbud ved arbeidsplassen. SINTEF har evaluert flyttingen i forhold til de ansattes endrede transportmiddlebruk som følge av flyttingen. Resultatene er presentert i en større rapport og artikken i Samferdsel. Som en del av Transport i by har SINTEF gjort en oppfølgingsundersøkelse.

Første evalueringsundersøkelse viser

at flyttingen førte til betydelige endringer i reisemiddelvalg for de ansatte, med økt bruk av kollektivtransport og redusert bruk av bil som de viktigste trekkene.  Analysen viser også at endringene i stor grad kan spores tilbake til de reduserte parkeringsmulighetene, og flertallet av dem som hadde endret reisevaner, følte seg "tvunget" til dette.

På dager med tjenestereiser er endringene i reisemiddelvalg langt mindre enn på dager uten tjenestereiser.

De som ikke har endret reisevaner avviker fra gjennomsnittet med bl.a.:
- dårligere busstilbud (høyere andel må bytt buss under veis mellom hjem og arbeidsplass)
- høyere andel med faste daglige ærend på vei mellom hjem og arbeidsplass
- høyere andel som hører hjemme i småbarnsfamilier

Også de besøkendes reisevaner er endret, med økt kollektivandel og redusert bilbruk.

 

Oppfølgingsundersøkelsen viser

at hovedmønsteret i den samlede reisemiddelfordelingen er ganske stabilt, selv om det tyder på en viss demping av de umiddelbare effektene av flyttingen. Fotgjengerandelen har økt noe og bilførerandelen har økt noe, mens kollektivandelen og andel bilpassasjerer er omtrent tilsvarende lave. Det har videre vært en ytterligere nedgang i bilbruk for dem som først reduserte bilbruken etter flyttingen.

 

Parkeringstilbudet ved arbeidsplassen var og er fortsatt den viktigste årsaken til redusert bilbruk, særlig for dem som følte seg tvunget til endringen. Disse la også stor vekt på kollektivtilbudet, som var nest viktigste årsak til endringene. For dem som reduserte bilbruken etter eget ønske, var endringen i avstand mellom hjem og arbeidssted også en viktig årsak.

 

De rapporterte endringene i bilhold indikerer at flyttingen også har fått en mer langsiktig effekt i form av redusert bilhold for dem som reduserte bruken av bil til og fra jobb. deltakerenes egne vurderingen av årsakssammenhengene reduserer imidlertid styrken i disse indikasjonene.  

 

Arbeidet er gjort

av SINTEF og prosjektleder er Solveig Meland.

Kontaktperson i Vegdirektoratet er Guro Berge

 

Rapport fra første undersøkelse foreligger

og heter "Flytting til nye Statens hus i Trondheim - effekter på reisevaner" (nr er STF22 A01327). Den er skrevet av Siviling. Solveig Meland. Artikkelen ble bublisert i Samferdsel nr 10. Desember 2002 . Oppfølgingsundersøkelsen er publisert i  SINTEF-notat N-10/04