Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
            
Demonstrasjonsprosjekter under utarbeidelse
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Parkering og ny lokalisering av arbeidsplasser

Høsten 2000 ble nye Statens hus i Midtbyen tatt i bruk. Dette ble fulgt opp med intervju med ansatte og besøkende både før og etter flyttingen. Intervjuene viste at flyttingen og det endrede transporttilbudet dette medførte, ga store konsekvenser for de ansattes reisemiddelvalg. Denne flyttingen fungerer allerede som et demonstrasjonsprosjekt. Etatsprosjektet har satt av midler til å formidle erfaringene som er dokumentert. En videreføring av dette demonstrasjonsprosjektet er å følge opp langsiktige tilpasninger i reiseaktiviteten. Det er naturlig å sammenligne denne flyttingen med flyttingen av Rikshospitalet i Oslo og Telenor ut til Fornebu. Disse representerer en variasjonsbredde i parkeringstilbud til de ansatte.

Bakgrunn

 

Studier i Norge viser at personer som har et godt kollektivtransporttilbud der de arbeider, bruker mindre transportenergi enn de som ikke har et slikt tilbud.  Tilgang på parkeringsplass er i tillegg den begrunnelsen de fleste har for valg av bil til og fra arbeidssted.

For å ta Oslo som eksempel så har andelen som arbeider i Oslo sentrum og indre by, der hvor kollektivtransporttilbudet er best og parkeringen er mest restriktiv, gått ned de siste 10-20 årene. Det har skjedd en forskyvning av arbeidsplassene fra de indre bydeler til de ytre soner av byen der tilgangen på parkering er bedre enn i sentrum, og ut langs hovedvegene i Akershus. I en studie av effekter av byspredning på bilbruk fra Transportøkonomisk institutt konkluderes det med at flyttingen av arbeidsplasser ut av byens indre soner har vært en av de mest betydningsfulle årsakene til økt bilbruk på arbeidsreiser i Oslo. Flyttingen av virksomheter inn i det nye Statens hus i Trondheim sentrum er et eksempel på en motsatt trend.

 

Flyttinger av arbeidsplasser

 

Statens hus i Trondheim,  Rikshospitalet i Oslo og Telenor representerer en variasjonsbredde når det gjelder kollektivtilbud og tilgang på parkeringsplasser.

 Studiet av Flyttingen til Stanes hus i Trondheim dokumenterer både endringer i de ansattes  og de besøkendes transportmiddelvalg. Endringene i de ansattes reisemiddelvalg viste blant annet at at bilandelen sank fra 63% ti 20%, kollektivandelen økte fra 10% til 33% og andelen gange- og sykkelturer økte fra 17% til 30%.  Endringene kan i stor grad spores tilbake til de reduserte parkeringsmulighetene, og flertallet av dem som hadde endret reisevaner, følte seg "tvunget" til dette. Dette viser at parkering har stor betydning.

 

På dager med tjenestereiser er endringene i reisemiddelvalg langt mindre enn på dager uten tjenestereiser.

De som ikke har endret reisevaner avviker fra gjennomsnittet med bl.a.:
- dårligere busstilbud (høyere andel må bytt buss under veis mellom hjem og arbeidsplass)
- høyere andel med faste daglige ærend på vei mellom hjem og arbeidsplass
- høyere andel som hører hjemme i småbarnsfamilier

 

Demonstrasjonsprosjekt

 

Flyttingen til Statens hus fungerer allerede som et demonstrasjonsprosjekt. Etatsprosjektet har satt av midler til å formidle de dokumenterte erfaringene. En videreføring av dette demonstrasjonsprosjektet er å følge opp langsiktige tilpasninger i reiseaktiviteten.  Interessante problemstillinger er:

  • Hvilke langsiktige virkninger har flyttingen inn til sentrum hatt på de ansattes transportmiddelvalg?
  • Hvilke langsiktige tilpassninger har de ansatte foretatt?
  • Har det ført til endringer i arbeidsstyrken, har noen sluttet og hvordan virker lokaliseringen på rekrutteringen?

Det er naturlig å sammenligne denne flyttingen med flyttingen av Rikshospitalet ut av Oslo sentrum og Telenor ut til Fornebu. Disse representerer en variasjonsbredde i kollektivtilbud og parkeringstilbud til de ansatte.

Når det gjelder flyttingen av Rikshospitalet er det gjennomført en før- og etterundersøkelse av reisemønsteret blant de ansatte. Førundersøkelsen ble gjennomført våren 1998 og etterundersøkelsen våren 2002. Rapportering foreligger. 

 

Hensikten med analysen har vært å se på:  

  • Hvilke transportmessige konsekvenser flyttingen av Rikshospitalet har gitt?
  • Betydningen av utformingen av kollektivtilbudet (gangavstand, holdeplassstandard, frekvens, reisetid mv), fasiliteter for gående/syklende, parkeringstilbudet og tilgjengelighet til hovedvegnettet mv for reisemiddelfordelingen?
  • Etterprøving av trafikkanalyser som forelå som en del av beslutningsgrunnlaget for flytting av Rikshospitalet ("punktkontroll" av transportmodell). Hvilke faktorer for transportmessig konsekvenser av lokaliseringsvalg fanger transportmodellene opp, og hvilke må analyseres på annen måte?
  • Hva har den arealutviklingen som Rikshospitalet representerer på Gaustad hatt å si for trafikkutviklingen på Ring 3 og øvrig vegnett?

Dataene fra før- og etterundersøkelsene skal også kunne brukes for å framskaffe bedre tall for turproduksjon (jfr. PROSAM prosjekt nr 4.4.1 "Turproduksjonstall for ulik arealbruk"). Erfaringene fra Statens hus kan antakelig også kobles til dette arbeidet.