Bystrategi RS logo

Om prosjekt Bystrategi Region sør

Drivkrefter som urbanisering, bilens attraktivitet og den generelle velstandsutviklingen påvirker byutviklingen. Utfordringene i byområdene krever i større grad helhetlige transportløsninger der areal- og transportutvikling ses i nær sammenheng med ønsket byutvikling. Areal- og transportplanlegging i byområder inneholder ofte komplekse problemstillinger som strekker seg ut over kommunegrensene. Statens vegvesen er kun en av flere aktører som gjennom sine planer og sin virksomhet påvirker by- og transportutviklingen.

Her finner du "Fakta om prosjekt bystrategi region sør" som PDF.

De ulike aktørene sitter på hver sin myndighet over ulike virkemidler, og det handler i stor grad om felles forståelse og bedre samhandling for å oppnå ønskede effekter. Bevisstheten om sammenheng mellom virkemiddelbruk, samt hvilken effekt man kan forvente av disse vil være sentralt i bystrategien.

Kommuneplaner og større reguleringsplaner legger avgjørende premisser for fremtidig transport- og byutvikling. God forvaltning av planer vil være en viktig del av et ”forebyggende” arbeid både når det gjelder fremtidig transportbehov, trafikksikkerhet og miljø.

Hovedbegrunnelsen for igangsetting av prosjektet er å bevisstgjøre oss selv og omverdenen på de ulike aktørenes rolle og ansvar i byutviklingen, og hvordan aktørene best kan samhandle for å utvikle areal- og transportsystemet i tråd med intensjonene i nasjonale føringer. Statens vegvesen har fått et økt helhetsansvar i byområdene (pådriver og koordinator) gjennom kollektivmeldingen og nasjonal sykkelstrategi.

Prosjekteier: Statens vegvesen Region sør ved Regionvegsjefen
Prosjektansvarlig: Samfunnsseksjonen i Trafikkavdelingen ved Gunnar Lien
Prosjektleder: Eva Preede

v