Bystrategi RS logo

Nasjonal transportplan 2010-2019

Av Tor Atle Odberg 02. oktober 2009

Nasjonal transportplan 2010 - 2019
NTP 2010-2019 hoveddokument

For å møte nasjonale målsettinger for klimautfordringen og utvikle attraktive og bærekraftige byområder, har fem fylker, 26 kommuner, statlige transportetater og interesseorganisasjoner definert felles hovedstrategier i transportetatenes forslag til NTP 2010-2019. Strategiene tar utgangpunkt i de fire byregionene Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen, og definerer utvikling av felles, forpliktende arenaer for samhandling for å skape helhetlige avtalefestede areal- og transportpakker mellom forvaltningsnivåer og på tvers av kommunegrenser.

NTP innspillet av 30.3.2007 (PDF)
NTP innspillet av 15.6.2007(PDF)
NTP2010-2019særtrykkBykapittel.pdf

v