Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Morgendagens by - PROMT

Ferdig synteserapport

Eller "City of tomorrow" er et prosjekt om gående. Det er en videreføring av et EU-prosjekt innen Etatsprosjekt mIljø.Målsetningen er å få bedre kunnskap om hva forgjengere opplever som attraktivt og hvordan attrraktive eller ikkeattraktive omgivelser påvirker fotgjengertrafikk. De har blant annet sett på forhold som har betydning ved reiser der man både er fotgjenger og bruker andre transportmidler.

Resultatet

viser ideer til tiltak og virkemidler for å fremme gangtrafikk i by og for å bedre forholdene for myke trafikanter. Det er gjennomført casestudier i de 6 ulike landene som er med hvor for ål studere forgjengere ut i fra sikkerhet, mobilitet, tilgjengelighet, komfort, attraktivitet og intermodalitet. Norge har ansvar for komfortdelen

 

Arbeidet er gjort av

SINTEF og prosjektleder er Liv Øvstedal.

Kontaktperson i Vegdirektoratet er Alf Støle