Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Mobility Management - Person- og bedriftsrettede tiltak

Rapporter

Mobility Management (MM)er et samlebegrep for såkalte "myke" tiltak. Det innebærer å påvirke holdninger, preferanser og adferd. I dette delprosjetet er det innhentet og sammenfattet kunnskap og erfaring med den type tiltak som internasjonalt går under betegnelsen MM. Vedlagt ligger også en rapport med erfaringer fra Nederland.

Det er utabeidet en rapport

hvor hovedfokus er satt på virkemidler for å påvirke de ansattes reisemiddelvalg på arbeidsreisen. Det er lagt vekt på fordeler og økonomiske innsparinger for bedrifter, og hvordan de ansattes reisemiddelvalg kan bidra i bedriftenes klimaplaner.  Hensikten med rapporten er  å motivere bedrifter til å gjennomføre tiltak og til å delta i etatsprosjektet som et demonstrasjonsprosjekt.

 

Arbeidet er gjort av

Transportøkonomisk Institutt og prosjektleder har vært Jan Usterud Hanssen. Rapporten heter "Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang"

Kontaktperson i vegdirektoratet er Guro Berge.

 

Mobility Managemnet 
En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer?

Transportøkonomisk institutt har også hatt et prosjekt for Samferdselsdepartementet på dette temaet. Rapporten fra dette prosjektet beskriver hvordan det satses på "myke" tiltak i Europa og tar spesielt opp innsatsen i svenske byer. Det gis også en oversikt over tiltak i norske byer der det er interesse for arbeidet med MM.