Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Mobilitet i Nydalen

Nydalen er en bydel i forvandling. Det er et gammelt industriområdet som skal taes i bruk på en ny og mer moderne måte. Området er spennende av flere grunner. Det er et område med mange arbeidsplasser og det planlegges mange nye arbeidsplasser der. Kollektivtilbudet skal endres ved blant annet etablering av en ny T-bane stasjon. Det er problemer med parkeringsplasser for bil i området. Det er et stort vegsystem rundt dalen og det planlegges et nytt vegsystem innen området. Og ikke minst så har det en engasjert og moderne eiendomsutvikler. Ved å gjøre utviklingen i Nydalen til et demonstrasjonsprosjekt ønsker vi å se
lokalisering av store virksomheter, arealbruk og utvikling av gater, kollektivtilbud, spaserveier og sykkelstier i sammenheng med såkalte bedriftsrettede tiltak.

Bakgrunn

Utviklingen av Nydalen er et av de største byutviklingsprosjektene som gjennomføres i Norge idag. Nydalen vil være ferdig utbygget i 2006 - 2007, og vil da bestå av næringsbygg, servicetilbud, boliger og utdanning i tillegg til vernede industribygg og natur langs med Akerselven. I dag er omkring 200 bedrifter etablert i Nydalen og omfatter en rekke av landets ledende bedrifter innen kultur, IKT, logistikk og telematikk. Omkring 8000 mennesker har sin arbeidsplass der.

Når området ferdigstilles i 2006 / 2007 vil om lag 18.000 mennesker ha sitt daglige virke i denne nye bydelen. Nydalen vil blant annet ha et av Norges største Høyskolemiljøer (BI) med over 5.000 studenter. I tillegg kommer et servicesenter, et Radisson SAS hotell og ca. 650 boliger.For å møte bydelens voksende transportbehov åpnes også Norges første Metro-stasjon i august 2003.

Nydalen byr på en rekke utfordringer innen mobilitet i form av infrastruktur, informasjon, tjenestetilbud og tilrettelegning. Mange av de ulike løsningene man ser for seg er unike i Norsk sammenheng og er dermed mulige nasjonale demonstrasjonsprosjekter (best practice). Bydelsutvikling gjort av en stor privat utvikler er også uvanlig i Norsk sammenheng og gir store muligheter for å samordne tiltak og skape helhet i gjennomføringen.

 

Mobilitet i Nydalen

 

Mobilitet Nydalen er et prosjekt etablert av Avantor. Målsetningen til prosjektet er:

 • I samspill med Nydalens brukere, å legge til rette for redusert bilbruk.
 • Begrense behovet for en-bruker biler og etablere bilpooler som del av bydelens tjenestetilbud.
 • Legge til rette for bruk av samordnet transport og budtjenester.
 • Fremme alternative transportløsninger som sykkel og kollektivtransport.
 • Anbudsutsette virksomhetsområder tilknyttet prosjektet.

Prosjektet omfatter i første omgang 3 fremtidige virksomhetsområder i Nydalen:

 • Bilpool

  Ordningen skal tilpasses Nydalens behov og inneholde kjøretøy med ulike størrelser og egenskaper. Miljøbiler og andre alternative kjøretøy skal være en del av tilbudet. Det er vesentlig at løsningen både er bærekraftig og selvfinansierende. Deler av virksomheten kan finansieres med reklame. Bestilling og adgang til bilene må kunne gjøres via Nydalens egen internettportal og smartkort. I tillegg ser Avantor en fordel i at ordningen er integrert mot andre tjenestetilbud som bilvedlikehold og varetransport.


 • Bydelssykler
  Målsetningen er at brukerne enkelt kan hente en sykkel og kunne levere den i nærmeste sykkelparkering etter bruk. Syklene skal være av robust kvalitet og egnet til å profilere Nydalen. Sykkelordningen skal driftes av et eksternt selskap som tar seg av alt fra daglig vedlikehold til administrasjon. Ordningen bør kunne reklamefinansieres. Det er også en fordel om adgang til syklene kan tilknyttes et tilsvarende smartkort som bilpoolen. Ordningen kan med fordel være en del av en lokal virksomhet som tilbyr tjenester som service, salg og vedlikehold av sykler.

  Det vil også bli vurdert å sette opp sykkelstativer og sykkelhus med smartkort som nøkkel

 • Bud  og transporttjenester
  For å få mindre og mer effektiv varetransport til og fra Nydalen vil det bli vurdert etablering av bydelens egen bud og transporttjeneste. Virksomheten må satse på kjøretøy som har minimalt med støy og skadelig utslipp. Tjenesten skal kunne dokumentere at de møter prosjektets miljøkrav. Bestilling av tjenesten skal kunne gjøres via Internettportal og tilknyttes Nydalens smartkort. Mulighet for ekstern lagring, i form av et lokalt lagerhotell bør være en del av tilbudet overfor brukerne. Deler av virksomhetens kjøretøypark bør inngå som en del av bilpool-ordningen.

Endringer i det generelle transporttilbudet

I tillegg til prosjektene knyttet til Mobilitet i Nydalen vil det være andre endringer i transporttilbudet i området som vil  påvikre transportvanene til brukerene av dalen. Disse er knyttet til endringer i kollektivstilbudet, det nye veg- og gatesystemet i området og grønntanlegget.

Hlsten 2003 åpnet en ny T-bane stasjon i midt i Nydalen. Dette er første etappe i  T-baneringen fra Ullevål Stadion til Carl Berners Plass. Prosjektet består i å etablere en T-banering i Oslo ved å knytte sammen Songsvannsbanen ved Ullevål stadion med Grorudbanen ved Carl Berners plass. Oslo kommune er byggherre for anlegget,  Oslo Sporveier planlegger også en omlegging av busstilbudet til område i forbindelse med åpningen av den nye stasjonen.

Når det gjelder vegsystemet i området består dette  av kommunale veier (Oslo kommune) i tillegg til noen private gater som er Avantors anvar. Utbyggingen av disse vegene og gatene vil kunne påvirke både tilgjengeligheten i og til området for ulike transportmiddelbrukere. Statens ansvar i området begrenser seg til Store Ringvei. Her er det ikke planlagt noen endringer de første årene.

Bygging av et torg, åpning av Akerselven og etablering og utvikling av grønntanlegg er en del av prosjektet. Dette vil kunne påvirke opplevelsen av å gå og sykle i området som igjen vil kunne påvirke brukerene av dalens valg av transportmiddel.

Demonstrasjonsprosjekt

Å gjøre Nydalen til et demonstrasjonsprosjekt gir en unik sjanse til å se på flere speifikke tiltak i sammenheng i et avgrenset område.

Aktuelle problemstillinger er å se på

 • Endringer i reisevaner som følge av de ulike tiltakene
 • Opplevelsen av de enkelte tiltakene
 • Aksepten for tiltakene i bedriftene og blant de ansatte
 • Ulike miljøvirkninger
 • (Bedrifts)økonomi
 • Samarbeidet mellom de ulike aktørene

Her er det nødvendig å gjøre før- og etterundersøkelser. Som en del av Transport i by har Transportøkonomisk institutt utarbeidet et spørreskjema for kartlegging av reisevaner i bedrifter. Dette skjemaet kan blant annet brukes som utgangspunkt for å lage mobilitetsplaner for enkelte bedrifter.

Bruken av skjemaet gjør det også mulig å sammenligne reisevanene til de som arbeider i Nydalen med de nasjonale reisevaneundersøkelsene. Skjemaet vil bli brukt innen alle demonstrasjonsprosjektene knyttet til bedriftsrettede tiltak (Nedre Groruddalen og BBU-bedrifter). Det er et poeng at alle bedriftene benytter den samme grunnstammen av spørsmål for å kunne sammenligne ulike bedrifter.

 

Gjennomføringen av før- og etterundersøkelsene i Nydalen gjøres i regi av Avantor i sammarbeid med Oslo Sporveier og Oslo kommune.  Førundersøkelsen gjennomføres i løpet av våren. Resultatene fra denne vil bli bruk som grunnlag for å videreutvikle og implementere prosjektet Mobilitet i Nydalen og for utviklingen av Oslo Sporveiers busstilbud i området. En grundigere analyse av dataene fra før- og etterundersøkelsen i Nydalen vil bli gjennomført som et eget FOU-prosjekt hvor data fra flere områder vil bli sett i sammenheng.