Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Litteraturstudie om "Skinnefaktoren"

Studien gir en oversikt over kunnskapsstatus på internasjonalt nivå. Det er ment som et grunnlag for vurderinger av kunnskapsbehov knyttet til tilsvarende problemstillinger for noske bybaneprosjekter. Studien er gjort av SINTEF og er et sammarbeid med Statens vegvesen Rogaland og Hordaland, og Jernbaneverket.

Definisjon av "Skinnefaktoren"

Det er funnet tre hovedtyper av definisjoner av "Skinnefaktoren" i litteraturen:

 • Reisetidsfaktoren - eks. når det blir slått fast at passasjerene vil reise med skinnegående transport selv om reisen tar 10% lenger tid enn med buss.
 • Konstantleddfaktoren - knyttet til logit-modellen. Restleddet som ikke er forklart gjennom andre faktorer som enten er knyttet til egenskaper ved den reisende, reisen eller reisemålet.
 • Overføringsfaktoren - kommer fram ved å sammenligne situasjoner før og etter etablering av et skinnegående tilbud. Potensialer som ligger i å innføre et nytt, forbedret system

Noen konklusjoner

Det er gjennomgått 15 studier som sammenligner buss og skinnegående transport. Følgende konlusneopner er funnet: 

 • Menn og høyinntektsgrupper foretrekker skinnegående transportmidler (VINNOVA, Stockholm, 1999)
 • Byer med skinnegående transport har høyere kollektivandel enn de uten (Skovdal, Litteraturstudie, 1999)
 • Tid brukt på skinnegående transportmiddel gir litt mindre ulempe enn tid brukt på buss (Axhausen, Dresden, 1998)
 • Skinnefaktoren er en abstrakt verdi utover reisemidlenes reelle egenskaper (KFB, Stockholm, 1998)
 • Folk foretrakk tog framfor buss selv om standardfaktorene var like og sittekomforten var noenlunde lik (KTH, Belikinge)
 • Valg mellom tog og buss -Tog foretrukket av flertallet dersom reisetiden var lik. Selv om toget brukte 20% lenger tid, ville en god del fortsatt foretrekke tog. (Wildert, Stockholm, 1992)
 • Tid om bord på tog ble oppfattet som mindre ulempe enn i buss. Forretningsreisende kunne betalt 20-80 kroner mer for å reise med tog framfor buss (TØI, Gardermoen,1991)
 • Tog konkurrerer ut ekspressbuss. Andre avgangstider gjør imidlertid at buss passer bedre enn tog for enkelte (TØI, Tog/eksperessbuss1991)
 • 55% av de intervjuede trivdes best på buss. Medianpersonen ville valgt buss selv om reisen tok 8 minutter lengre tid og var 50 øre billigere  (Skinnegående er her under jorda) (Ahlstrand, Stockholm 1983)

Vedlagt

finner du selve litteraturstudien.

 

Arbeidet er gjort ved

SINTEF av Trude Tørset og Solveig Meland