Bystrategi RS logo

Linker

Kategori 1: Samarbeidspartnere i Prosjekt Bystrategi Region sør
Kategori 2: Myndigheter
Kategori 3: FoU- og erfaringsprosjekter for areal og transport i by
Kategori 4: OECD/EU og forskning

Kategori 1: Samarbeidspartnere i Prosjekt Bystrategi Region sør

Kommuner

Regionale myndigheter

Statlige transportetater

Interessorganisasjoner

Kategori 2: Myndigheter

Samferdselsdepartementet
På Samferdselsdepartementets side finner du blant annet nytt fra departementet, ulike publikasjoner, pressemeldinger, taler og artikler fra den politiske ledelsen, og høringssaker. De har også en egen side om kollektivtransport.

Nasjonal Transportplan 2010-2019
Disse Internett-sidene omhandler transportetatene og Avinor AS sitt arbeid.

Miljøverndepartementet
På Miljøverndepartementets side finner du blant annet nytt fra departementet, ulike publikasjoner, pressemeldinger, taler og artikler fra den politiske ledelsen, og høringssaker. Her finner du også siste stortingsmelding "Bedre miljø i byer og tettsteder".

Vägverket (Sverige)
Vägverket i Sveriges sin hjemme side. Her finnes også lenker videre til blant annet temaene kollektivtransport, sykkel og andre transportformer

Vejdirektoratet (Danmark)
Hjemmesiden for veidirektoratet i Danmark

Kategori 3: FoU- og erfaringsprosjekter for areal og transport i by

Fremtidens byer

Fremtidens byer
Omtale av Bykonferansen 2007. Miljøverndepartementet inviterte til en nasjonal byutviklingskonferanse i Oslo 19. - 20. juni 2007. Departementet hadde to siktemål med konferansen:
Første dag: Rapportere fra pilotarbeidet for miljøvennlig byutvikling.
Andre dag: Sette "Framtidens byer. Klima- og miljøvennlig byutvikling" på den politiske dagsorden. Innleggene på konferansen er nå tilgjengelig via aktive linker i hovedprogrammet og det respektive temaseminar.

FoU-prosjekter for byer og tettsteder
Dette nettstedet er et arbeidsnettsted for noen forsknings- og utviklingsprosjekter i Statens vegvesen som omhandler byer og tettsteder. Her finner du informasjon om det løpende arbeidet med prosjektene, erfaringer og resultater

Miljøbyer - Tiltak i byer og tettsteder
Dette er en hjemmeside som gir oversikt over ulike tiltak i byer og tettsteder som kan bidra til å fremme en mer bærekraftig byutvikling. Siden er utarbeidet av Miljøverdepartementet.

Sykkelbyprosjektet
Nasjonalt nettverk av norske sykkelbyer er et faglig nettverk for byer og tettsteder som ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle.

Botsfor
er Statens vegvesens nettverksforum for planlegging og utforming av veger og gater i byer og tettsteder.

Udviklingstendenser i dansk planlægging
Udviklingstendenser i dansk planlægging. I Danmark får internationalisering og de lokale værdier stadig større betydning for planlægningen. Samtidig skal planlægningen fortsat resultere i arealplaner der både skal regulere, hvor forskellige funktioner skal ligge, og sørge for at byerne og regionerne er funktionsdygtige og bevarer deres værdier.

Richard Floridas teorier om framtidige vekstregioner
- og kobling mellom Talent, Toleranse og Teknologi for økonomisk verdiskaping og innovasjon. Studier foretatt av Prof. Richard Florida, forfatter av bestselgeren "The Rise of the Creative Class", viser at det er menneskelig kreativitet som er nøkkelfaktor for vår økonomi og vårt samfunn. Han fastslår at kreativitet er den viktigste kilden til konkurransemessige fortrinn. I motsetning til Porter, mener Florida at spørsmålet ikke er om bedrifter opererer i klynger, men hvorfor: Den reelle styrken bak klynger er kreative mennesker, og kreative mennesker kommer særlig sammen i byer.
Se også nettstedet til Irene Tinagli

Kategori 4: OECD/EU og forskning

European Commission Research Information Centre
Forskningsnytt fra EU-kommisjonen Dette er en egen side som gir informasjon om nyheter innen forskning på ulike temaer, blant annet transport.

Transportportalen
TransPortalen er dansk og inneholder linker til både danske og utenlandske hjemmesider om Trafikk og Transportforskning. TransPortalen annonserer med at de oppdateres hver uke. TransPortalen er en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

University of Leeds - Institute for Transport Studies
Dette er hjemmesiden til "Institute for Transport Studies" ved universitetet i Leeds. De er blant annet med i mange Eu prosjekter som de har linker til.

Transportøkonomisk institutt
Her finner du alt om og fra Transportøkonomisk institutt. Artikler fra tidsskriftet Samferdsel er også presentert.

RAMBU - Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling
Dette er et forskningsprosgram i Norges forskningsråd. Formålet med RAMBU er primært å stimulere til samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning som kan gi vesentlige bidrag til kunnskapsgrunnlaget for å omdanne samfunnet i en mer bærekraftig retning, og som bidrar til å frembringe nyskapende vitenskapelige resultater.

Byutvikling - drivkrefter og planleggingsutfordringer (Avsluttet)
Et forskningsprogram i Norges forskningsråd. Programmet initierte forskning på drivkrefter og endringsprosesser i byenes utvikling. De norske storby- regionene står i sentrum for forskningen: Oslo. Trondheim, Bergen og Stavanger. Dessuten inkluderete programmet landsdelssentraene Kristiansand og Tromsø.

Transport og byplan
Dette er et prosjekt ved Aalborg universitet som har som formål å utvikle kunnskap om bystrukturelle faktorers innvirkning på reiseavstand, transportmiddelfordeling og energiforbruk til transport i en dansk kontekst. Siden har en oversikt over rapporter som er produsert innen for prosjektet.

Trafikkdagene på Aalborg universitet
Hvert år arrangeres det en trafikkkonferanse ved Aalborg universitet. Hjemmesiden her har blant annet et arkiv over alle papere som er presentert siden 1994

v