Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
            
Myndigheter
            
OECD/EU
            
Forskning
            
Statistikk og fakta
            
Interesse organisasjoner
            
Presseklipp
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Linker

Kategori 1: Samarbeidspartnere i Prosjekt Bystrategi Region sør
Kategori 2: Myndigheter
Kategori 3: FoU- og erfaringsprosjekter for areal og transport i by
Kategori 4: OECD/EU og forskning

Kategori 1: Samarbeidspartnere i Prosjekt Bystrategi Region sør

Kommuner

Regionale myndigheter

Statlige transportetater

Interessorganisasjoner

Kategori 2: Myndigheter

Samferdselsdepartementet
På Samferdselsdepartementets side finner du blant annet nytt fra departementet, ulike publikasjoner, pressemeldinger, taler og artikler fra den politiske ledelsen, og høringssaker. De har også en egen side om kollektivtransport.

Nasjonal Transportplan 2010-2019
Disse Internett-sidene omhandler transportetatene og Avinor AS sitt arbeid.

Miljøverndepartementet
På Miljøverndepartementets side finner du blant annet nytt fra departementet, ulike publikasjoner, pressemeldinger, taler og artikler fra den politiske ledelsen, og høringssaker. Her finner du også siste stortingsmelding "Bedre miljø i byer og tettsteder".

Vägverket (Sverige)
Vägverket i Sveriges sin hjemme side. Her finnes også lenker videre til blant annet temaene kollektivtransport, sykkel og andre transportformer

Vejdirektoratet (Danmark)
Hjemmesiden for veidirektoratet i Danmark

Kategori 3: FoU- og erfaringsprosjekter for areal og transport i by

Framtidens byer

Miljøverndepartementet inviterte til en nasjonal byutviklingskonferanse i Oslo 19. - 20. juni 2007. Programmet inneholdt blant annet:
Første dag: Rapporter fra pilotarbeidet for miljøvennlig byutvikling
Andre dag: "Framtidens byer. Klima- og miljøvennlig byutvikling" ble satt på den politiske dagsorden. Innleggene på konferansen er nå tilgjengelig via aktive linker i hovedprogrammet og det respektive temaseminar.

FoU-prosjekter for byer og tettsteder
Dette nettstedet er et arbeidsnettsted for noen forsknings- og utviklingsprosjekter i Statens vegvesen som omhandler byer og tettsteder. Her finner du informasjon om det løpende arbeidet med prosjektene, erfaringer og resultater

Miljøbyer - Tiltak i byer og tettsteder
Dette er en hjemmeside som gir oversikt over ulike tiltak i byer og tettsteder som kan bidra til å fremme en mer bærekraftig byutvikling. Siden er utarbeidet av Miljøverdepartementet.

Sykkelbyprosjektet
Nasjonalt nettverk av norske sykkelbyer er et faglig nettverk for byer og tettsteder som ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle.

Botsfor
er Statens vegvesens nettverksforum for planlegging og utforming av veger og gater i byer og tettsteder.

Udviklingstendenser i dansk planlægging
...Trekantområdet. De to nye landsdelscentre er ikke egentlige byer, men bynetværk. Dette styrker muligheden for at opnå fordele...landet. Derfor er det den lokale identiteten som blir en av fremtidens mest betydningsfulle konkurranseparametre.

Richard Floridas teorier om framtidige vekstregioner
- og kobling mellom Talent, Toleranse og Teknologi for økonomisk verdiskaping og innovasjon. Studier foretatt av Prof. Richard Florida, forfatter av bestselgeren "The Rise of the Creative Class", viser at det er menneskelig kreativitet som er nøkkelfaktor for vår økonomi og vårt samfunn. Han fastslår at kreativitet er den viktigste kilden til konkurransemessige fortrinn. I motsetning til Porter, mener Florida at spørsmålet ikke er om bedrifter opererer i klynger, men hvorfor: Den reelle styrken bak klynger er kreative mennesker, og kreative mennesker kommer særlig sammen i byer.

Kategori 4: OECD/EU og forskning

European Commission Research Information Centre
Forskningsnytt fra EU-kommisjonen Dette er en egen side som gir informasjon om nyheter innen forskning på ulike temaer, blant annet transport.

Transportportalen
TransPortalen er dansk og inneholder linker til både danske og utenlandske hjemmesider om Trafikk & Transportforskning. TransPortalen annonserer med at de oppdateres hver uke. TransPortalen er en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

University of Leeds - Institute for Transport Studies
Dette er hjemmesiden til "Institute for Transport Studies" ved universitetet i Leeds. De er blant annet med i mange Eu prosjekter som de har linker til.

Transportøkonomisk institutt
Her finner du alt om og fra Transportøkonomisk institutt. Artikler fra tidsskriftet Samferdsel er også presentert.

RAMBU - Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling
Dette er et forskningsprosgram i Norges forskningsråd. Formålet med RAMBU er primært å stimulere til samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning som kan gi vesentlige bidrag til kunnskapsgrunnlaget for å omdanne samfunnet i en mer bærekraftig retning, og som bidrar til å frembringe nyskapende vitenskapelige resultater.

Byutvikling - drivkrefter og planleggingsutfordringer
Et forskningsprogram i Norges forskningsråd. Programmet skal initiere forskning på drivkrefter og endringsprosesser i byenes utvikling. De norske storby- regionene står i sentrum for forskningen: Oslo. Trondheim, Bergen og Stavanger. Dessuten inkluderer programmet landsdelssentraene Kristiansand og Tromsø.

Transport og byplan
Dette er et prosjekt ved Aalborg universitet som har som formål å utvikle kunnskap om bystrukturelle faktorers innvirkning på reiseavstand, transportmiddelfordeling og energiforbruk til transport i en dansk kontekst. Siden har en oversikt over rapporter som er produsert innen for prosjektet.

Trafikkdagene på Aalborg universitet
Hvert år arrangeres det en trafikkkonferanse ved Aalborg universitet. Hjemmesiden her har blant annet et arkiv over alle papere som er presentert siden 1994