logo

Kryssløsninger i by

Forside Kryssløsninger i by - TØI-rapport

Rapporten sammenfatter utenlandske anbefalinger om hvordan bykryss bør designes for å være best mulig tilpasset miljøvennlig bytransport. Det vil si hvordan de bør utformes for å sikre gode forhold for gående, syklende og for kollektivtrafikken. I alt 59 vegnormaler og håndbøker fra ni land er gjennomgått. Arbeidet er gjort av TØI.