Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Kreativ prising i kollektivtransporten

Rapport

I dette prosjektet har Transportøkonomisk institutt gjort rede for ulike prisstrategier for kollektivtransport, og gjennomført en sammenstilling av nasjonale og internasjonale eksempler på det som kan kalles "kreativ prising". Målsetningen med en slik strategi er å kunne øke trafikkinntektene ved å differensiere prisene mer enn det som er vanlig i Norge i dag.

Bakgrunn

 

Å legge til rette for kollektivtransport er av stor betydning for å begrense veksten med privatbil og for å få til et miljøeffektivt transportsystem i byene. I løpet av de siste 15 årene har imidlertid tilskuddene til kollektivtransport i storbybyområder blitt kuttet betydelig. I de sju største norske byene har de årlige tilskuddene blitt redusert med 42 % i reelle priser i perioden 1986-99 (TØI-rapport 508). Det har vært mindre rom for kutt utenom byområdene, som i stor grad er bundet av lovpålagte transporter, bl.a. skolekjøring. Dette betyr at kollektivtransport i by i større og større grad er blitt avhengig av brukerfinansiering.

I dag har hvert fylke sitt eget takstregulativ for lokale bussruter. Samlet utgjør regulativene et omfattende og komplisert regelverk bestående av sone- og avstandstakster (TØI-rapport 565). Innenfor regulativene fins det en rekke rabattordninger, som i hovedsak er knyttet til  alder,  flerreise- og sesongkort og familie- og grupperabatter.

For å opprettholde tilbudet i en situasjon med tilskuddskutt, må passasjerinntektene økes. Problemstillingen blir da: Hvordan kan trafikkinntektene økes uten at det medfører betydelig passasjersvikt?

Utgangspunktet er at det er mulig å skille ut to typer trafikanter:

  • Personer med betalingsvillighet som overstiger takstene.
    Dette er trafikanter som er lite fleksible med hensyn til om og når de må reise, reisemiddelvalg osv.
  • De som ville reist vesentlig mer hvis billettprisene var lavere.
    Denne gruppen er prisfølsom. I den grad takstregulativene angir maksimaltakster, er det i teorien rom for å hente ut større inntekter fra denne trafikantgruppen ved å tilby særskilte rabatter.

En kombinasjon av rabattordninger til sistnevnte gruppe og dyrere billetter til den førstnevnte, vil kunne gi økte inntekter, bedre kapasitetsutnyttelse og en mer effektiv kollektivtransport. I prinsippet kan dette skje uten at gjennomsnittstakstene endres vesentlig. Det fins eksempler, fra utlandet og fra andre kollektivtransportmidler, på takstsystemer som nettopp henter ut større inntekter ved å gjøre slike grep. Hovedutfordringen for trafikkselskapene er å identifisere og atskille disse gruppene.

 

Prosjektet

 

I prosjektet har TØI gjort rede for ulike prisstrategier, og gjennomført en sammenstilling av nasjonale og internasjonale eksempler med "kreativ prising" av kollektivtransport for å øke trafikkinntektene (yield management). Viktige elementer i denne sammenhengen er tidsdifferensiering av takstene, bruk av kundekort, restriksjoner knyttet til ulike billettyper, lojalitetsprogrammer og så videre.

 

Arbeidet er gjort av Nils Fernley - TØI-rapport 655/2003