Agderbyen

Konseptvalgutredning Kristiansandregionen

15.12.2009 av G Ridderstrøm

RapportforsidePå oppdrag fra Samferdselsdepartementet er det nå igangsatt konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke i Kristiansandregionen. Regionale problemstillinger knyttet til areal- og transportutvikling mellom Arendal og Kristiansand vurderes i forbindelse med arealstrategiene for regionen og i forhold til regionale transportstrømmer.

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune inngikk i juni 2009 en avtale om belønningsordning til bedre kollektivtilbud og mindre bilbruk for perioden 2009-2012. I løpet av de neste årene skal det brukes ca 285 mill på tiltak som fremmer miljøvennlig transport og begrenser bilbruken. Mange av tiltakene i ordningen er allerede definert. Konseptvalgutredningen skal legge grunnlaget for vurdering av restriktive tiltak. Et hovedmål i avtalen er at biltrafikken gjennom omringen i rushtiden skal reduseres med 5 % i forhold til 2008.

Samferdselsdepartementet har i juni 2009 lagt fram en Stortingsproposisjon om Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1. Samferdselspakkens fase 1 omfatter primært bygging av firefelts veg på en delstrekning av den sterkt trafikkbelastede rv. 456 til bydelen Vågsbygd, kostnadsberegnet til vel 1 mrd. kr. Videre er det forutsatt gjennomført mindre investeringstiltak for drøyt 400 mill. kr, hovedsakelig gang- og sykkelanlegg og kollektivtiltak.