logo

Etatsprogram Miljøvennlig bytransport

Bakgrunn for prosjektet

Etatsprosjektet har som målsetning å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og samfunnet som helhet og på den måten bidra til mer miljøvennlig transport i byer og tettsteder. Denne målsetningen er i tråd med overordnede mål for Statens vegvesen og for transportpolitikken i Norge.

Formål

Formålet med etatsprosjektet er å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og samfunnet som helhet. Hensikten er at dette skal gjøres ved å bearbeide og utvikle ny kunnskap som kan bidra til:

 • Å få til et mer miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for næringsliv og befolkning i byer og tettsteder
 • At en økende del av persontransporten i byer og tettsteder lettere kan gjennomføres med kollektive transportmidler, sykkel og gange, særlig for jobb- og fritidsreiser
 • Å kunne dempe veksten i bilbruk i byer og tettsteder
 • Gjennomføre helhetsløsninger og få fram synergieffekter ved å se ulike tiltak og tilrettelegging av ulike transportmidler i sammenheng

Resultatmål

 • Utvikle en database av gode eksempler på tiltak som kan bidra til mer miljøvennlig bytransport. Databasen skal fingere som en verktøykasse for gjennomføring av tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre enkeltvis eller sammen i en avgrenset sone eller i et helt byområde.  
 • Gjennomføre evalueringer av ulike tiltak og virkemidler som kan føre til mer miljøvennlig bytransport og som skal inn i verktøykassen
 • Prøve ut et utvidet opplegg for kartlegging og sammenligning (Benchmarkingsindikatorer) av miljøvennlig bytransport mellom byer og byområder
 • Prøve ut og etablere en metode for helhetlige inspeksjoner av transportanlegg i by 
 • Utarbeide og etablere en metodikk for gateplanlegging formiljøvennlig bytransport
 • Oppfølging av pågående FoU-prosjekter finansiert av andre – Rapporter/Artikler
 • Få gjennomført diverse forskningsoppgaver knyttet til relevante problemstillinger
 • Formidle resultater fra prosjektet i form av
  • Artikler
  • Foredrag 
  • Seminarer med utgangspunkt i temaet miljøvennlig bytransport
  • Kurs
  • Sluttkonferanse

Avgrensing av prosjektet

Prosjektet har ikke midler til å investere eller til å drive forsøk/tiltak, men kan evaluere forsøk/tiltak og bidra med initierende ressurser og kompetanse til å få forsøk i gang. Prosjektet vil ikke jobbe med studier eller eksempler knyttet til alternative drivstoff for motoriserte kjøretøy. Prosjektet vil i hovedsak fokusere på persontransport. Studier av miljøvennlig vare og godstransport i by vil bare bli tatt opp i samarbeid med etatsprosjektet om næringslivets transporter.