Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Skilt_150x100

Gåseminar - Dette går vi for

Transport i by har arrangert "Gå-seminar" 12-14-mars 2003 i Bergen. Hensikten med seminaret var å synliggjøre utfordringene knyttet gående i by. Seminaret samlet tilsammen 100 deltakere fra både kommuner, Statens vegvesens ulike regioner og distrikter, departementer og andre interesserte.
EPOM_150x100

Mobility Management - Person- og bedriftsrettede tiltak

Rapporter

Mobility Management (MM)er et samlebegrep for såkalte "myke" tiltak. Det innebærer å påvirke holdninger, preferanser og adferd. I dette delprosjetet er det innhentet og sammenfattet kunnskap og erfaring med den type tiltak som internasjonalt går under betegnelsen MM. Vedlagt ligger også en rapport med erfaringer fra Nederland.
Bilmiljø_150x100

Reisevaner i by

Rapport

Rapporten beskriver reisevanene i de største byene i Norge. Transportstrømmene til både ulike transportmiddelbrukere og befolkningsgrupper er beskrevet. Poenget er å kunne sammenligne byene seg i mellom og områder innen hver by. For etatsprosjektet er det viktig å synliggjøre eventuelle tilgjenglighetsproblemer for ulike trafikantgrupper
Hytrafikkerte gater - damrak oversiktsfoto_150x99

Høytrafikkerte gater II

Analyse og planleggingsmetode med eksempler

Det finnes en del gater med høy trafikk i de største byene. Disse gatene er viktige hovedveger og gjennomfartsårer. Samtidig går de gjennom sentrumsområder med handel, varelevering og forgjengere. Som en del av Transport i by programmet er det gjennomført et prosjekt som skal kunne bidra til å å stille de riktige kraven til utforming av høytrafkerte gater i byer. Prosjektet har bestått av to deler. En del er gjennomført av Statens vegvesen region Øst og en del er gjennomført av Asplan Viak AS. Rapporten her er avslutningsrapporten fra den dlene av arbeidet som er gjennomført av Statens vegvesen Region Øst.

EU-flagg_150x99

Morgendagens by - PROMT

Ferdig synteserapport

Eller "City of tomorrow" er et prosjekt om gående. Det er en videreføring av et EU-prosjekt innen Etatsprosjekt mIljø.Målsetningen er å få bedre kunnskap om hva forgjengere opplever som attraktivt og hvordan attrraktive eller ikkeattraktive omgivelser påvirker fotgjengertrafikk. De har blant annet sett på forhold som har betydning ved reiser der man både er fotgjenger og bruker andre transportmidler.
SD_150x100

SD gir belønning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

Formålet med belønningsordningen er å bedre miljø, helse, trivsel og framkommelighet i storbyområdene. Samferdselsdepartementet har utarbeidet et utkast til retningslinjer for ”Insentivordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”. Utkastet er nå sendt på høring til berørte myndigheter og organisasjoner, med svarfrist 23. juni i år.
PC-bruker_150x100

Kan informasjonsteknologi erstatte reiser?

"En litteraturstudie!"

TØI har gjennomført en litteraturstudie om samspillet mellom mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. De spør i hvilken grad IKT vil erstatte en del av vår reiseaktivitet eller om den snarere vil generere flere reiser fordi kontaktmulighetene øker? Spørsmålet er om det vil skje en endring, eller modifisering av den fysiske mobiliteten eller om det kanskje vil oppstå nye kommunikasjonsformer som ikke har noe med reiser å gjøre?