Grenlandsbyen

Grenlandsbyen - et langsiktig samarbeid om areal- og transportutvikling

5.5.2008

Som en del av det pågående prosjektet ”Bystrategi – areal og transport i byutviklingen” har Telemark fylkeskommune sammen med kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, Statens vegvesen Region sør og Jernbaneverket inngått en intensjonsavtale med mål om å møte felles utfordringer innen areal og transport gjennom:
  • Å etablere en felles samhandlingsarena for samhandling, beslutningsgrunnlag og gjennomføring innen areal og transportutvikling for byområdet Grenlandsbyene
  • Å inngå avtalefestet transport- og arealpakke mellom statlige transportetater, fylkeskommunen og kommunene med regional enighet om tiltak , arealforvaltning, drift og finansiering som kjernekriterier.

Som første fase vil partene samarbeide i et forprosjekt med mål om å utvikle et felles samarbeidsgrunnlag for å starte et hovedprosjektsamarbeid fra høsten 2008.

Et helhetlig arbeid innen areal- og transportutvikling i dette byområdet er omfattende, har et høyt ambisjonsnivå og må være langsiktig. Målet er å bidra til en bærekraftig og konkurransekraftig byregion av nasjonal interesse.

Med dette som bakgrunn er det opprettett en administrativ arbeidsgruppe koordinert av fylkeskommunen og bestående av representanter fra alle samarbeidsaktørene. En styringsgruppe er etablert, ledet av fylkesordføreren med ordførerne i de 4 samarbeidskommunene og Statens vegvesen. Forslag til forprosjekt legges fram for styrinsggruppa i mai 08.