Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Gåseminar - Dette går vi for

Transport i by har arrangert "Gå-seminar" 12-14-mars 2003 i Bergen. Hensikten med seminaret var å synliggjøre utfordringene knyttet gående i by. Seminaret samlet tilsammen 100 deltakere fra både kommuner, Statens vegvesens ulike regioner og distrikter, departementer og andre interesserte.

Målsetning

med seminaret har vært å sette de gående på dagsorden innen offentlig planlegging.

Dette er en gruppe som har kommet litt i skyggen av de andre transportformene, så som biler, kollektivtransport generelt og høyhastighetstog og fly spesielt. Til og med sykkel skygger litt over de gående. Statens vegvesen jobber nå med en nasjonal sykkelstrategi. I denne er sykkelveginspeskjoner et viktig element.  Tiden er kanskje inne for at vi også lager en nasjonal fotgjengerstrategi og gjennomfører gangveginspeksjoner i utvalgte byområder.

 

To viktige prosesser

Tiden for seminaret har vært ideell. Det kunne kanskje vært tidligere, men det kunne ikke vært senere.

Det er særlig to prosesser vi mener det er viktig at vi nå kommer med innspill til

  • Revidering av Vegnormalene,
    som skal legge premissene for hvordan blant annet gangveier skal se ut i framtiden
  • Nasjonal Transportplan:
    Som skal legge premissene for prioriteringer innen vegsektoren fra 2006-2015.

Vi håper at seminaret vil bidra til å få gode innspill til disse prosessene. 

 

Walk 21

I fjor var vi på en konferanse, Walk 21, som ble arrangert av

Federation of European Pedestrian Assosiations, en sammenslutning av frivillige fotgjenger organisasjoner. Norge er ikke representert i denne. Vi har ingen slik nasjonal fotgjengerorgansisasjon. Det burde vi kanskje hatt. 

 

Det gjøres

selvfølgelig mye for de gående. De har en opplagt plass i offentlig planlegging. Utbredelsen av bilfrie områder og gågater i byene er gode eksempler på at de gående blir priorietert. Ut over dette er fokuset på de gående knyttet til trafikksikkerhet - og det er både viktig og nødvendig. Å få ned antall alvorlige skadde og drepte i trafikken vil alltid være et hovedanliggende for transportetaten.

 

Et annet fokus

Fokuset på denne konferansen har vært å se på gående ut i fra et noe annet perspektiv. Vi har ønsket å se på de gående ut i fra tilgjengelighet, opplevelse og miljø. Et slikt helhetlig perspektiv kan også være viktig for å få bedre trafikksikkerheten.

 

Viktig del av folks hverdagsliv

De gående utgjør kanskje ikke så mange km av det totale transportarbeidet, men det å gå er en viktig del av folks hverdagsliv, uansett hva slags transportmiddel de vanligvis bruker (for eksempel fram og tilbake på jobb). Det er blant annet hverdagslivet og den daglige mobiliteten i byene seminaret har fokusert på.  De gående i trafikken blir ofte glemt, og vi velger ofte løsninger for dem på bilistenes premisser.

Hvis vi glemmer de gående, glemmer vi også en viktig del av de flestes hverdag - og vi glemmer at alle reiser har et element av å gå i seg.