Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Gåboka

Kan lastes ned

Fokus på gående har vært et forsømt område. Alle går, derfor er det viktig å legge til rette for dette på best mulig måte. Spørsmålet er hvordan vi planlegger for de gående. Gåboka er et prosjekt som prøver å se litt nærmere på dette. Utgangspunktet har blant annet vært å skape debatt og legge grunnlaget for videre kunnskapsutvikling. Boka fremstår blant annet som et billedlig innspill til arbeid med vegnormaler.

Målsetningen med prosjektet

er å synliggjøre utfordringene vi står overfor når vi skal skape et godt "transporttilbud" for gående. Spørsmålene er følgende:

  • Hvordan bør dette inngå i planlegging og utbygging av de gående sitt transportnett?
  • Hva slags veier er gode å gå på?
  • Hva er det å gå?
  • Hva slags funksjonskrav har de gående?

 Viktige stikk ord

er, livskvalitet, tilgjengelighet, opplevelse, nærmiljø, møte mellom mennesker, lek, sansing, og skolevei.

Arbeidet er gjort av:  Inge Dahlman, Landskapsarkitekt mnla, Landskapsfabrikken

Kontaktpersonen  i Vegdirektoratet er landskapsarkitekt, Alf Støle.