Står samlet om kjerneprosjekter
Felles uttalelse om NTP: 2013-05-08
ATMutvalg i Oslo

To tog i timen til Hokksund, Riksvei 35 og drift av kollektivtrafikk i bymiljøavtalene. Det er Ordførerne og fylkesordføreren i Buskerudbysamarbeidets anmodning til transport og kommunikasjonskomiteen når Stortinget skal sluttbehandle Nasjonal transportplan.


Fylkesordføreren og de fem ordførerne i Buskerudbykommunene har gått sammen om en felles uttalelse til NTP. Ordførerne er fornøyde med at Buskerudbyen er blant de ni prioriterte større byområdene i Norge som kan få midler gjennom såkalte bymiljøavtaler, men mener at innholdet i NTP har flere mangler.

Midler fra bymiljøavtalene kan ikke benyttes til drift av kollektivtrafikk i byområdene, men det er helt avgjørende med et forbedret busstilbud med hyppigere avganger dersom man skal få flere til å reise kollektivt framfor med bil. I tillegg mener ordførerne at fylkeskommunen må få mer statlige midler til drift av kollektivtransport. De siste årene har Buskerudbysamarbeidet bevilget ca 12 millioner kroner årlig til bedret tilbud med hyppigere avganger på utvalgte strekninger. Det er det nødvendig å videreføre og utvide.

Jernbanen er ryggraden i transportsystemet i Buskerudbyen. I dag går det kun ett tog i timen mellom Drammen og Hokksund og Kongsberg. I jernbanesammenheng skal det relativt lite til - ca 600 millioner kroner - for å øke dette tilbudet til to tog i timen til Hokksund.  Ordførerne ber derfor om at Stortinget vil prioritere nødvendige tiltak for å få to tog i timen til Hokksund. Det endelige målet er minst to tog i timen helt til Kongsberg.

Ordførerne ber også om at Riksvei 35 mellom Hokksund og Åmot skal prioriteres inn i NTP. I dag går gjennomgangstrafikken på denne strekningen gjennom Hokksund sentrum og det er et sterkt behov for avlastning på denne strekningen.

Fylkesordfører Morten Eriksrød skal møte transport- og kommunikasjonskomiteen 7. juni angående NTP.

Alle de seks ordførerne Helene Justad fra Lier, Tore Opdal Hansen fra Drammen, Bent Inge Bye fra Nedre Eiker, Ann Sire Fjerdingstad fra Øvre Eiker, Vidar Lande fra Kongsberg og fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød har signert uttalelsen.