Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Evaluering av hovedvegutbyggingen rundt Oslo og Bergen

Rapport

Hensikten med denne evalueringen er, på en så systematisk måte som mulig, å kartlegge hvordan hovedvegutbyggingen rundt Oslo Og Bergen løser eller ikke løser byenes problemer. Evalueringen fokuserer på hvilke problemer byene sto over for og ser på i hvilken grad disse problemene er løst så langt, hvilke problemer som eventuelt er flyttet og hvilke nye problemer som er kommet til - og hvorfor. Vi har vært interessert i å få belyst både vellykkede og mindre vellykkede sider ved hovedvegutbyggingen

I Bergen og Oslo ble det i 1986 og 1990 opprettet bomringer for en forsert utbygging av hovedvegnettet. I Bergen har en klart å bygge seg ut av de framkommelighetsproblemene som var bakgrunnen for bomringen, mens i Oslo er framkommeligheten tilnærmet uendret. Sterk vekst i befolkning og arbeidsplasser har bidratt til en sterk trafikkvekst i begge byer. Oslo har hatt en mer gunstig utvikling i kollektivtrafikken enn Bergen fordi 20 % av investeringsmidlene har gått til bussfelt og T-banetiltak og subsidienivået har vært stabilt. Bergen har med sin rene vegpakke og reduserte kollektivsubsidier opplevd nedgang i kollektivtransporten.