Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Et etatsprosjekt i Statens vegvesen

Transport i by

Transport i by er et etatsprosjekt i Statens vegvesen. Prosjektet startet i 2002 og ble avsluttet i 2005. Målsetningen var å gi grunnlag for å formulere krav som bør styre transportsystemets utformning i byene med hensyn tilgjengelighet, opplevelse og bærekraftig utviklingProsjektet skulle bidra med kunnskap om virkemidler og tiltak som kan medvirke til å 1)øke helse- og miljøkvalitetene i byområdene, og 2) begrense veksten i transport med privatbil.

Ett av fem etatsprosjekter

Statens vegvesen avsetter hvert år store ressurser til forskning og utvikling (Fou) innen etatens ulike fagområder. I de senere årene er det gjort forsøk på å utkrystallisere et mindre antall emner som skal fokuseres spesielt i såkalte etatsprosjekter. For perioden 1998-2001 har blant annet miljø og kollektivtransport vært fokusert på denne måten. For perioden 2002-2005 bledet pekt ut fem nye etatsprosjekter, hvorav Transport i by var ett. De andre fokusområdene var ”Gjenbruk av materialer til vegbyggingsformål”, ”Bevaring av vegkapital”, ”Intelligente transportsystemer på veg” og ”Nullvisjonen”.

Bakgrunn

Alle data om befolkningens reisevaner og næringstransporter viser at transporten på veg bare øker og øker. Vi reiser mer og mer og det transporteres flere og mer varer over lengre og lengre avstander. Fra 1970 økte antall biler fra omtrent 835 000 til over 2 170 000 og antall vognkilometer ble mer enn fordoblet (VD 1998). Som en illustrasjon på dette så tilbakela hver voksen person ved forrige århundreskiftet i snitt ca 900 meter pr dag (Vilhelmson 1990). I dag reiser folk i gjennomsnitt over 38 kilometer pr dag og mye av dette gjøres med bil (RVU-1998). På 1990 tallet var det en gjennomsnittsvekst pr år i godstransportarbeidet på 2,4 prosent. Samtidig har det vært en vridning fra sjø og bane over på veg. Markedsandeler i godstransportarbeidet på veg økte fra 21 prosent i 1970 til 56 prosent i 1997 (Rideng 1998). Denne utviklingen innebærer økte muligheter, utvidet individuell frihet og bedre tilgjengelighet til markedet, men samtidig økt vegtrafikk som er en vesentlig årsak til miljøproblemer i norske byer.
Vegtrafikken medfører blant annet støy og utslipp av helsefarlige stoffer som kan redusere menneskenes helse og livskvalitet. Vegene og trafikken danner også i visse tilfeller barrierer som kan virke som hindre for næringsutvikling og annen menneskelig aktivitet og kontakt. Økningen i godstransport på veg og avhengighet av personbil påvirker utformingen av byområdene visuelt og miljømessig. I tillegg bruker vegtrafikknen energi og legger beslag på store arealer, ofte i konflikt med kultur-, natur- og landskapsverdier. Disse problemene er fanget opp i St.meld. nr. 46 om Nasjonal transportplan (NTP) hvor det blant annet står at det er en målsetning å :
”.. øke helse- og miljøkvalitetene i byområdene, redusere ulykkene og bedre framkommeligheten for næringstransporter og kollektivtrafikk. Dette må skje med en kombinasjon av virkemidler og tiltak som bl.a. bidrar til å begrense veksten i transport med privatbil og legge bedre til rette for bruk av kollektive transportmidler og sykkel.”

Det finnes kunnskap både nasjonalt og internasjonalt som kan bidra til dette. Et problem er imidlertid å få anvendt den kunnskapen som er. Det mangler også erfaringsdata om enkelttiltak og systematisk kunnskap om hvordan samme type tiltaket fungerer på ulike steder. Videre mangler vi kunnskap om hvordan ulike tiltak fungerer sammen.

Økt kunnskap

Med utgangspunkt i den refererte NTP-målsetningen ville vi at etatsprosjektet Transport i by skulle bidra med kunnskap om virkemidler og tiltak som kan medvirke til å
  • øke helse- og miljøkvalitetene i byområdene, og
  • begrense veksten i transport med privatbil ved å legge bedre til rette for bruk av alternative transportmidler.
For å klare dette trengs kunnskap om hvilke virkemidler og tiltak som kan bidra til en bedre samordning av de ulike transportformene og en bærekraftig utvikling i byene, samt om effektene av disse tiltakene. For å øke helse- og miljøkvalitetene i byområdene er det også viktig å få økt kunnskap om hvordan vi på mest mulig effektiv måte kan overholde lovfestede grenseverdier samt nasjonale mål for støy og luftforurensning. Samtidig er det nødvendig med fortsatt forskning på sammenhengene mellom støy, luftforurensning, utrygghet, barrierer, visuell forslumming av nærmiljøet m.m. og helse/trivsel. Dette er viktig blant annet fordi reduksjon av en forstyrrende kilde kan påvirke opplevelsen av alle andre forstyrrende kilder og dermed den totale helsen eller trivselen.

Økt kompetanse

Resultatene fra etatsprosjektet Transport i by skal bidra til å finne og formidle gode løsninger for byens transportsystem som bygger på byens og menneskets vilkår. Målsettingen er også å gi grunnlag for å formulere krav som bør styre transportsystemets utforming i byene med hensyn tilgjengelighet, opplevelse, helse, miljø og sikkerhet. Prosjektet skal på denne måten gi Statens vegvesen økt kompetanse på bytransport og byplanlegging, og gi innspill til hvordan det er mulig å løse noen av trafikkens negative virkninger og dempe veksten i biltrafikken.

Konkret skal etatsprosjektet gi Statens vegvesen:
  • Økt mulighet for å bidra til trivelige og attraktive bysamfunn.
  • Økt kompetanse på bytransport og byplanlegging, inklusive gang- og sykkeltrafikk.
  • Bedre beslutningsgrunnlag for tiltak i byområder.
  • Bedre grunnlag for vegnormaler i by og for å tilpasse arbeidsmetoder og materialkrav til byens krav.og materialkrav til byens krav.
  • Økt kunnskap om sammenheng mellom trafikkens påvirking og helseeffektene for mennesket samt om kostnadseffektive tiltak for å nå grenseverdier og nasjonale mål.
  • Bedre grunnlag for samarbeid med regionale og lokale myndigheter.

Formidling

Forskere og eksperter har stor kunnskap innenfor temaet transport i by, men denne kunnskapen har vanskelig for å nå fram til planleggere, politikere og innbyggere generelt. Dette har bidratt til å gjøre det vanskelig å få gjennomført effektive, men upopulære tiltak. Formidling av kunnskap har derfor vært en viktig målsetning for etatsprosjektet Transport i by. Etatsprosjektet hadde en relativn høy formidlingsprofil blant annet ved å formidle og synliggjøre resultater gjennom egne publikasjoner, rapporter laget i konsulentenes egne rapportserier, artikler i fagtidsskrifter, seminarer, formidlingskonferanser og Internett. Prosjektet bla avsluttet med en stor konferanse i Oslo og med en utstilling om transport i by på Rådhusplassen i Hovedstaden.