Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
            
Demonstrasjonsprosjekter under utarbeidelse
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Endringer av høytrafikkerte gater

Det finnes en del gater med relativ høy biltrafikk i de største byene. Disse gatene er viktige hovedveger og gjennomfartsårer. Samtidig går flere av dem gjennom sentrumsområder hvor både syklister kollektivtransport og gående ferdes. Her er gjerne både handel og varelevering. Den store utfordringen er å få til en utforming på byens premisser. Det foreligger flere planer om ombygging av slike gater i de største byene. Småstrandgaten og Håkonsgate i Bergen er to eksempler. Ved å gjøre noen av disse endringen til et demonstrasjonsprosjekt får vi muligheten til å prøve ut ulike virkemidler. Dette vil kunne gi innspill til arbeidet med Håndbok 017 om vegutforming.

Bakgrunn

 

En av målsetningene med Etatsprosjektet Transport i by er å gi Statens vegvesen bedre grunnlag for vegnormaler i by og for å tilpasse arbeidsmetoder og materialbruk til byens krav. Ut i fra vegnormalene vet vi hvordan vegene i byer skal se ut. I teorien har vi også oversikt over virkemidler vi har for å styre trafikken. Vi vet altså en hel del om hvordan gater i sentrum skal utformes og hvilke virkemidler vi har til rådighet. Nå som Håndbok 017 skal revideres er det imidlertid viktig å prøve ut andre metoder og mer utradisjonelle løsninger.

 

Småstrand gaten ++

 

Småstrand gaten er en høytrafikkert gate midt i Bergen sentrum. Planene er å få ned trafikken noe og tilpasse gaterommet til flere transportmiddelbrukere. Målet er blant annet å være mer sjenerøs mot de gående. Fordi dette ligger i sentrum må både byens historiske utforming, forsjellige funksjoner, og ulike transportmiddelbrukere tas hensyn til. 

 

Endringen er en del av Bergensprogrammet. Den endelige løsningen er avhengig av Skansentunellen som har en mye lengre tidhorrisont. Det er imidlertid ønskelig å gjøre endringene uavhengig av Skansentunellen. Det sette derfor i gang arbeidene nå for å teste ut mulige detaljløsninger.

 

Håkonsgate i Bergen, Kirkeveien i Oslo og Elgsetergate i Trondheim, er andre høytrafikkerte gater  hvor det skal settes inn mer eller mindre omfattende tiltak. Noen av disse kan også brukes som demonstrasjonsprosjekter hvis tidshorisonten for disse er innenfor tidshorisonten til Etatsprosjektet Transport i by.

 

Demonstrasjonsprosjekt

 

Ved å gjøre endringen av Småstrand gaten   til et demonstrasjonsprosjekt får vi muligheten til å prøve ut ulike virkemidler i kontrollerte omgivelser. Fordi endringene foreløpige er det mulig å ta i bruk utradisjonelle løsninger og teste ut virkningene.  Dette vil kunne gi viktige innspill til arbeidet med H 017.

 

Metodisk vil dette kunne være en form for aksjonsforskning. Det nedsettes en prosjektgruppe bestående av gjennomføringsmyndighet (kommune og vegkontor), fagpersoner innen landskapsarkitektur og vegutforming, og en evalueringsaktør. Denne gruppen skal jobbe aktivt med ulike løsninger. Valg av løsninger skal blant annet ta utgangspunkt i nye utradisjonellere løsninger som lar seg evaluere.

 

Interessante problemstillinger er  

  • Materialbruk og dimensjoner
  • Pullerter
  • Løsning av konflikter mellom transportmiddelbrukerne
  • Aksept for tiltaket blant ulike grupper i befolkningen og ulike transportmiddelbrukere