Dette har Buskerudbysamarbeidet fått gjennomført hittil

Buskerudbysamarbeidet har siden oppstarten fått tildelt 180 millioner til tiltak for å få bedre kollektivtrafikk, økt sykkelbruk og mindre bilbruk. 90 millioner er fordelt på ulike tiltak som skal gjennomføres i 2012, mens 90 millioner er fordelt på tiltak i 2010 og 2011. Her er en oversikt over tiltakene som er gjennomført, helt eller delvis i regi av Buskerudbysamarbeidet:

Tom Atle Bordevik

Tiltak for kollektivtrafikken:

 

Et av hovedmålene til Buskerudbysamarbeidet er å få flere til å velge kollektivtransport eller sykkel framfor bil. Da er det viktig at det er enkelt, behagelig og effektivt å bruke disse transportmidlene. Følgende tiltak er satt i verk for å bedre kollektivtrfaikken: 

 • Dobling av busstilbudet mellom Drammen, Mjøndalen og Hokksund
   
 • Videreføring av tilskudd til økt busstilbud til Gamlegrendsåsen i Kongsberg
   
 • Økning i busstilbudet mellom Drammen og Konnerud fra fire til seks avganger i timen fra 2009. Videreføring av 10-minuttersruter på strekningen i 2010 og 2011
   
 • Utvidet sommerkjøring til Fjell, Liejordet, Ormåsen og Lier-Oslo
   
 • Inkludering av data for Buskerud i Trafikantens iPhone-app
   
 • Etablering av sanntidsinformasjon på to busslinjer i Drammen
   
 • Oppgradering av holdeplassene på strekningen Drammen-Konnerud
   
 • Utbedring av veien i Grinderudbakken, Drammen, for bedre fremkommelighet for bussen
   
 • Ny rundkjøring på E-134 gjennom Kongsberg. Krysset er tilrettelagt for tilfartskontroll,  det vil si at bussen ved behov skal kunne prioriteres inn i rundkjøring ved hjelp av lysregulering
   
 • Utbedring av stasjonsområdet i Mjøndalen, blant annet med pendlerparkering, lehus, overbygget sykkelparkering og delvis innebygd ventehus
   
 • Etablering av feltudvidelse i tilfarten til rundkjøringssystemet fylkesvei 36 og Orkidéhøgda i Mjøndalen
   
 • Bedre forhold for buss og sykkelbrukere til/fra Vestfossen stasjon
   
 • Utbedring av 15 bussholdeplasser i Nedre Eiker
   
 • Etablering og utvidelse av pendlerparkering på Heiatoppen i Lier
   
 • Etablering av Innfartsparkering i Knivedalen i Skotselv
   
 • Opprusting av bussholdeplasser i Lier
   
 • Bedret drift og vedlikehold på bussholdeplasser i Lier, Drammen og Nedre Eiker
   
   

 

Tom Atle Bordevik

Tiltak for syklende og gående:

 • Bygging av sykkelparkeringer ved kollektivknutepunkter, blant annet overbygget sykkelparkering på Mjøndalen stasjon
   
 • Etablering og ferdigstillelse av gang- og sykkelvei mellom Loesmoen og Hokksund
   
 • Etablering av tellepunkt for sykkel i Drammen
   
 • Delfinansiering av høystandard sykkelanlegg i Drammen
   
 • Etablering av sykkelparkering i Lierbyen
   
 • Etablering av sykkelhus og ventehus i Bjørkesvingen på Tranby
Tom Atle Bordevik

Tiltak for mer menneskevennlige byer og tettsteder:

Bysentumene skal være for mennesker, ikke for biler.  Det blir lettere å finne parkeringsplass når man skal handle, gå på kafé eller benytte servicetilbudene i sentrum hvis parkeringsplassene ikke er okkupert av biler som parkeres hele arbeidsdagen. Følgende tiltak er gjennomført for å gjøre sentrumsområdene mer menneskevennlige:

 • Innføring av boligsoneparkering i Drammen for å prioritere beboere framfor arbeidsreisende i sentrumsnære boligområder
   
 • Reduserte fartsgrenser i Drammen sentrum

Kunnskapsgrunnlag og utredninger

Et av prinsippene for Buskerudbysamarbeidet er at valg av løsninger skal være kunnskapsbaserte. På den måten sikrer man at tiltakene som gjennomføres er de mest effektive for å nå målene om økt kollektiv- og sykkelbruk og redusert bilbruk. Det er derfor gjennomført ulike utredninger og datainnsamlinger.

 • Etablering av tellepunkter for bil
   
 • Analyse av reisevaneundersøkelsen 2009-2010
   
 • Spørreundersøkelse om holdninger til miljø, kollektivtrafikk og bilbruk
   
 • Mulighetsstudie næringsarealer/næringsutvikling
   
 • Attraktive byer og tettsteder, inkludert handelsanalyse for Buskerudbyen
   
 • Kunnskapsgrunnlag for felles parkeringsstrategi for alle kommunene
   
   
Planprogram

Plandokumenter

 

 • Planprogram for felles areal- og transportplan ble vedtatt av de fem kommunene og fylkeskommunen i perioden juni – august 2011
   
 • Revidering av det 4-årige handlingsprogrammet
   
 • Utarbeidelsen av felles informasjon-, kommunikasjon og medvirkningsstrategi
   

   

Medvirkningsarrangementer:

Forankring i befolkningen og de involverte partnerne er avgjørende for et godt resultat. Kommunikasjon og medvirkning er viktige elementer for at flest mulig skal se fordelene samarbeidet medfører. Følgende tiltak er satt i verk for å forankre samarbeidsprosessen i ulike grupper:
 

 • Ungdomsverksted på Union Scene i Drammen. 30 ungdommer fra ungdomsskoler og videregående skoler fra alle deler av Buskerudbyen deltok. Elever fra medielinja ved Eiker Videregående skole laget en kort dokumentarfilm fra verkstedet. Filmen kan du se her.
   
 • Næringslivsseminar i forbindelse med høringen rundt planprogrammet. NSB stilte et helt tog til disposisjon som transportmiddel og startarena for næringslivsseminaret som hadde stor deltagelse
fotballplakat_200x151

Kommunikasjonstiltak:

 • Mobilitets- og holdningskampanjer:
  • Sykle til jobben-aksjonen. Kampanjen førte til en økning i antall deltakere fra 300 til 3000 fra 2010 til 2011
  • Aktiv på skoleveien med 6000 deltakere fra skolene i Buskerudbyen
    
 • Utvikling av egen portal for folkevalgte på www.buskerudbyen.no
   
 • Produksjon av animasjonsfilm. Se filmen her
   
 • Produksjon av informasjonsfolder distribuert til alle husstander i Buskerudbyen. Se folderen her
   
 • "Trailer" for Buskerudbysamarbeidet vist på kino. Se filmen her
   
 • Produksjon av Håndbok med grunnleggende informasjon om Buskerudbysamarbeidet. Se håndboken her

 • Konkurranse gjennomført på Facebook med 800 deltakere


 

Tips en venn  Skriv ut