Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
            
Demonstrasjonsprosjekter under utarbeidelse
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
statenshus_150x94

Parkering og ny lokalisering av arbeidsplasser

Høsten 2000 ble nye Statens hus i Midtbyen tatt i bruk. Dette ble fulgt opp med intervju med ansatte og besøkende både før og etter flyttingen. Intervjuene viste at flyttingen og det endrede transporttilbudet dette medførte, ga store konsekvenser for de ansattes reisemiddelvalg. Denne flyttingen fungerer allerede som et demonstrasjonsprosjekt. Etatsprosjektet har satt av midler til å formidle erfaringene som er dokumentert. En videreføring av dette demonstrasjonsprosjektet er å følge opp langsiktige tilpasninger i reiseaktiviteten. Det er naturlig å sammenligne denne flyttingen med flyttingen av Rikshospitalet i Oslo og Telenor ut til Fornebu. Disse representerer en variasjonsbredde i parkeringstilbud til de ansatte.
Gboka_150x104

Trafikkbevissthet i skolen

Erfaringer fra andre land, spesielt England, viser at barn er miljøbevisste, og at aksjoner der barn selv får være med virker. Spesielt synes aksjoner som gir barn og voksne kunnskap om ulike reisemåter og alternativer til bil, å gi effekt. Når dette kobles mot positivt samarbeid med kommune og vegmyndigheter, og innføring av tiltak i veimiljøet samt f.eks. sykkelskur og skap på skolen, har de også vist seg å ha varig effekt. Et demonstrasjonsprosjekt på dette vil kunne gi verdifull erfaring og grunnlag for å gjennomføre bredere tiltak i skolen for å få ned foreldrekjøring.
San Sebastian_150x100

Endringer av høytrafikkerte gater

Det finnes en del gater med relativ høy biltrafikk i de største byene. Disse gatene er viktige hovedveger og gjennomfartsårer. Samtidig går flere av dem gjennom sentrumsområder hvor både syklister kollektivtransport og gående ferdes. Her er gjerne både handel og varelevering. Den store utfordringen er å få til en utforming på byens premisser. Det foreligger flere planer om ombygging av slike gater i de største byene. Småstrandgaten og Håkonsgate i Bergen er to eksempler. Ved å gjøre noen av disse endringen til et demonstrasjonsprosjekt får vi muligheten til å prøve ut ulike virkemidler. Dette vil kunne gi innspill til arbeidet med Håndbok 017 om vegutforming.
Sykkelhopp_150x100

Sykkelsatsingen i Stavanger/Sandnes og Tønsberg

Både i Stavanger og Sandnes er det det siste tiåret satset sterkt på utbygging av et høgverdig gang-/sykkelsystem inkludert oppfølgende informasjonskampanjer. Topografi og klima ligger godt til rette for økt sykkelbruk. Likevel lar resultatene i form av en signifikant økning i sykkelbruken vente på seg. Ved å gjøre sykkelsatsingen på disse to steden til et demonstrasjonsprosjekt får vi en anledning til å se kritisk på det som er gjort. Målsettingen er å finne ut hvorfor det ikke er oppnådd større resultater av den sterke sykkelsatsingen, i tillegg til å utvikle sykkelveginspeksoner som metode for å kunne fange opp dette.
Schweigaards_150x100

Veiomlegging og opprusting av avlastet område (Oslo Øst)

Gjennom utbyggingen av Vålerenga-, Ekeberg- og Svartdalstunnelene er hele trafikkmønsteret i Oslo øst endret. I tillegg til de nye tunnelene er flere gater stengt, enkelte gater omgjort til miljøgater og gatemiljøet vesentlig forbedret flere steder. I forbindelse med dette er det gjennomført en mengde miljøundersøkelser. Resultatene er presentert i flere rapporter. Sammen med resultater fra lignende prosjekter i bl a Kristiansand og Drammen egner dette seg som et demonstrasjonsprosjekt. Hensikten er å bidra til at resultatene fra analysene samordnes.