Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
            
Demonstrasjonsprosjekter under utarbeidelse
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Veiomlegging og opprusting av avlastet område (Oslo Øst)

Gjennom utbyggingen av Vålerenga-, Ekeberg- og Svartdalstunnelene er hele trafikkmønsteret i Oslo øst endret. I tillegg til de nye tunnelene er flere gater stengt, enkelte gater omgjort til miljøgater og gatemiljøet vesentlig forbedret flere steder. I forbindelse med dette er det gjennomført en mengde miljøundersøkelser. Resultatene er presentert i flere rapporter. Sammen med resultater fra lignende prosjekter i bl a Kristiansand og Drammen egner dette seg som et demonstrasjonsprosjekt. Hensikten er å bidra til at resultatene fra analysene samordnes.

Bakgrunn

 

Miljøhåndboken har et eget kapittel om tiltak som flytter trafikken. Et av disse tiltakene er omlegging av veg. Dette innebærer at det bygges en ny veg utenom trafikkfølsomme områder for å 

  • redusere trafikken på det gamle vegnettet,
  • utbedre miljøforholdene i eksisterende vegnett og
  • gi vegen eller gata tilbake til byen/tettstedet til lokal bruk.

Dette er et viktig miljøtiltak i byer og tettsteder. Endringen i Oslo øst er et meget godt eksempel på en slik vegommlegging og opprusting av avlastet område.

 

Analyser som er gjort

 

Det er gjennomført undersøkelser helt tilbake til 1987 før Vålerenga tunnelen ble åpnet. Disse er fulgt opp med intervjuer om  folks opplevelse av bomiljøet i Oslo Øst etter hovedvegomleggingen.

Hovedformålet har vært å foreta analyser av trafikkens samlede miljøvirkninger og å utarbeide virkningskurver for ulike belastningssituasjoner.

 

Undersøkelsene har dannet grunnlag for utvikling av kartleggingsverktøy for støy og luftforurensing samt nytte/kostnadsberegning for støy/luftforurensning.

Arbeidet vil være viktig for å fastsette plagegrad av trafikk.

 

Deler av miljøanalysene er gjennomført innen et tverrinstitusjonelt strategisk instituttprogran (SIP) under Norges forskningsråd på temaet " Samspill mellom trafikkmiljø, helse og velferd". Arbeidet er ledet av Transportøkonomisk institutt.

 

Demonstrasjonsprosjekt

 

Det er gjennomført mange analyser og det er produsert mange rapporter.  Nå som analyse arbeidet i Oslo øst avsluttes er det nyttig med en avsluttende presentasjon av resultatene på en enkel og oversiktelig måte.  Ved å gjøre vegomleggingen i Oslo øst til et demonstrasjonsprosjekt i Transport i by vil vi kunne bidra til dette. Det er også ønskelig å presentere og trekke fram resultater fra ombygningsprosjekter andre steder i Norge, som Kristiansand og Drammen.