Bystrategi RS logo

Bystrategi i NTP

Av: Inge Fosselie 14.3.2009

Det er grunn til å glede seg over at fellesinnspillet fra de fire byregionene i Region sør til bystrategi i NTP nå er på plass i stortingsmeldingen om Norsk transportplan 2010-2019.

Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt i regi av Statens vegvesen har laget et felles innspill til Nasjonal transportplan med helhetlige areal- og transportstrategier for de mellomstore byregionene Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen. Hver byregion arbeider for å utvikle arenaer for samhandling og komme fram til avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater, fylkeskommuner og kommuner. Utvikling av regionale arenaer vil være grunnlag for ny samhandling, beslutning og gjennomføring av areal- og transportpolitikk. Samarbeidet har tatt utgangspunkt i nasjonale mål for å utvikle helhetlige areal- og transportløsninger i slike byregioner. Transportetatene bidrar til å utvikle tiltak som støtter opp under dette.

Milepæl

- Dette betyr at det gode samarbeidet i Prosjekt Bystrategi Region sør har nådd en viktig milepæl, sier prosjektleder Tor Atle Odberg. – Vårt felles innspill står nå i et viktig politisk dokument. Det er flott å få dette på plass nå, like før den siste store bystrategisamlingen i denne omgang. Dette bør gi motivasjon til videre felles innsatsSamlingen i Drammen 26. og 27. mars ”sjøsetter” de fire byregionene som selvstendige samarbeidsprosjekter for en helhetlig areal- og transportpolitikk.

Fortsatt samarbeid

Statens vegvesen Region sør tar gjerne en pådriverrolle overfor de fire etablerte arenaene for samhandling om bystrategi i det videre arbeidet, dersom byregionene ønsker det. Dette kan resultere i årlige felles konferanser for de fire byregionene i Region sør for inspirasjon, dialog, oppfølging og nettverksbygging.

For å møte nasjonale målsettinger for klimautfordringen og utvikle attraktive og bærekraftige byområder, har fem fylker, 26 kommuner, statlige transportetater og interesseorganisasjoner definert felles hovedstrategier i transportetatenes forslag til NTP 2010-2019. Strategiene tar utgangpunkt i de fire byregionene Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen, og definerer utvikling av felles, forpliktende arenaer for samhandling for å skape helhetlige avtalefestede areal- og transportpakker mellom forvaltningsnivåer og på tvers av kommunegrenser.

Nasjonal transportplan 2010 - 2019 her.

v