Grenlandsbyen

Bystrategi Grenland

Nyhet av 19.01.2010 av Porsgrunn kommune

Bystrategi Grenland er et regionalt samarbeid om areal, transport og klima.

Aktuelle utredninger, rapporter og strategier i Bystrategi Grenland:

Grenland står overfor viktige og svært sammensatte utfordringer innen areal- og transportutviklingen. Det er behov for målrettede og konkrete tiltak for å bedre miljø og framkommelighet.

En god areal- og transportutvikling i Grenland er avhengig av forpliktende samarbeid om de langsiktige løsningene. I første omgang står man overfor en felles drøfting av konseptvalgutredning (KVU) for Grenland. Også parkeringspolitikk, miljøvennlig transport og hovedvegnett for sykkeltrafikk står på agendaen.

Videreutvikling av samarbeidet i prosjektet Bystrategi Grenland gjør det mulig å skape enighet og forankring i de enkelte kommuner. Det gir også godt grunnlag for prioritering i NTP. Det arbeides med å legge fram et felles beslutningsgrunnlag for neste fase i bystrategiarbeidet som er et hovedprosjekt.

Styringsgruppen til Bystrategi Grenland består av:

Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen,
Ordfører Rolf Erling Andersen, Skien kommune,
Ordfører Øystein Beyer, Porsgrunn kommune,
Ordfører Pieter Flølo, Bamble kommune,
Ordfører Ole-Kristian Holtan, Siljan kommune,
Leder strategistab, Tore Kaurin, Statens vegvesen Region Sør,
Regionsjef Johnny Brevik, Jernbaneverket.