Felles areal- og transportplan

Å utvikle en felles areal- og transportplan for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier, er nybrottsarbeid. Planen skal gjelde for perioden 2013 – 2023 og den skal foreslå virkemidler og rammer for den kommunale arealplanleggingen. Planen skal være et tydelig styringsverktøy for alle samarbeidspartnerne og for øvrige samfunnsaktører og planen skal programmere rulleringen av areal- og transportplanen (langsiktig del fram mot 2050).

Areal- og transportplanen er nå lagt ut på høring. Hele planen, samt alle relevante tilleggsdokumenter kan finnes her.

Målsettinger

Planen skal angi hvordan byer og tettsteder i Buskerudbyen kan styrkes, hvordan den samlende vekstkraften kan utnyttes til beste for hele området og hvordan god framkommelighet, mindre bilbruk og bærekraftige transportløsninger kan sikres for mennesker, varer og tjenester. Det skal være god balanse mellom nasjonale, regionale og lokale hensyn med lokale tilpasninger.

Medvirkning

Planprosessen gjennomføres med aktiv og kunnskapsbasert politisk styring og med målrettet informasjon som gir grunnlag for god dialog med innbyggere og næringsliv. Se mer om medvirkning

Det er kommunestyrene i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg og fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune som har besluttet at det skal utarbeides en felles areal- og transportplan for perioden 2013 – 2023 og våren 2011 vedtok de et planprogram for dette arbeidet.

Framdrift

Ifølge planprogrammet skal kommunestyrene og fylkestinget vedta planen i løpet av 2012. Styringsgruppe for planarbeidet er ATM-utvalget i Buskerudbyen der alle de fem ordførerne, fylkesordfører, fylkesmannen samt regiondirektører for Vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket sitter. Se nærmere om framdriften i arbeidet under Framdriftsplan.

Kontaktpersoner

Buskerudbyens sekretariat står for utarbeidelsen av planen i samarbeid med en arbeidsgruppe som består av planleggere fra de ti partnerne.
Prosjektleder Jomar Lygre Langeland, tlf 97601097
Planfaglig rådgiver Gun Kjenseth, tlf 90145588
 

Tips en venn  Skriv ut