Agderbyen

Agderbyen - et langsiktig samarbeid om areal- og transportutvikling

Som en del av det pågående prosjektet - Bystrategi - areal og transport i byutviklingen - har administrasjonene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune sammen med kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Birkenes, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal og Statens vegvesen Region sør siden begynnelsen av 2007 arbeidet med å forberede et bredt samarbeid om areal- og transportutvikling.

Det geografiske området som omfattes av de 11 primærkommunene er i denne sammenheng gitt betegnelsen Agderbyen. Et helhetlig arbeid innen areal- og transportutvikling i dette byområdet er omfattende, har et høyt ambisjonsnivå og må være langsiktig. Målet er å bidra til en bærekraftig og konkurransekraftig byregion av nasjonal interesse.

Samarbeidet har tatt utgangspunkt i det pågående ATP-prosjektet i Kristiansandregionen (Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes, Lillesand) som har pågått siden 2004 og som forutsettes å pågå fram til 2010. Det tas sikte på et tilsvarende ATP-prosjekt i Arendal/Grimstadregionen. Dette må også avstemmes med det pågående kommunesamarbeidet Østre Agder.

Med dette som bakgrunn er det opprettett en administrativ interimsgruppe med representanter for Aust-Agder fylkeskommune, Arendal og Grimstad kommune samt Statens vegvesen Aust-Agder distrikt. Den administrative interimsgruppen har startet arbeidet med å konkretisere samarbeidsambisjonene i form av et forprosjekt om areal- og transportutvikling i Agderbyen. Arbeidet vil legges opp med politisk involvering og trinnvise politiske beslutninger som sikrer politisk styring. Forslag til forprosjekt legges fram til politisk beslutning i løpet av våren 2008.

Kart over Agderbyen

kart-agderbyen-550