93,75 millioner kroner til Buskerudbysamarbeidet

Den politiske styringsgruppen (ATM-utvalget) i Buskerudbysamarbeidet vedtok fredag
30. mars den endelige fordelingen av belønningsmidlene samarbeidet har fått fra Samferdselsdepartementet.
lokalbuss_med_mennesker_400x267-rgb

– Uten Buskerudbysamarbeidet hadde vi ikke de fått pengene som nå blir fordelt på ulike tiltak i de fem kommunene. Pengene gjør det mulig å gjøre tiltak som både tjener hele byområdet, og tiltak som gir raske forbedringer i den enkelte kommune, sier Tore

Opdal Hansen,  leder av den politiske styringsgruppa i Buskerudbysamarbeidet og Ordfører i Drammen.
Buskerudbysamarbeidet får 90,0 millioner kroner i belønningsmidler for 2012. I tillegg kommer 3,75 millioner kroner som ikke ble brukt i 2011 (2011-midler). Totalrammen for tiltaksplanen for 2012 er derfor på 93,75 mill. kroner.
Bussen skal fram
- Bussene skal få bedre fremkommelighet, det styrkede busstilbudet foreslås videreført og vi skal gjøre det enklere og bedre å være buss- og togpassasjer, sier Hannevold.
Etter en analyse av hele kollektivnettet i Buskerudbyen, har samarbeidet valgt ut fem strekninger som skal prioriteres i tildelingen av midler for 2012. På disse strekningene skal det gjennomføres ulike tiltak. Det skal etableres egne kollektivtraseer, nye rundkjøringer skal bygges, trafikkflyten i kryss skal forbedres, bussen skal få prioritet i utvalgte lyskryss og bussholdeplasser skal oppgraderes til ny og bedre standard.
– Det skal også legges til rette for å kombinere buss- og togturen med bruk av bil eller sykkel. Dette skal vi gjøre ved å bygge nye innfartsparkeringsplasser for både bil og sykkel ved stasjoner og sentrale bussholdeplasser, forteller Hannevold.
 
Bedre å være syklist
Syklistene skal også tilgodeses i 2012. Det foreslås å sette av totalt 11,5 millioner kroner til flere tilrettelagte sykkelparkeringsplasser og til opprusting av flere sykkelveier. I tillegg kommer 2,2 mill til sykkelparkeringshus ved Drammen stasjon og 3,1 mill til høystandard sykkelparkering ved Kongsberg stasjon.
– Vi har som mål å doble antall deltakere i ”Sykle til jobben-aksjonen” fra 3.000 til 6.000 i 2012. Ved å gi tilskudd til denne populære aksjonen gjør Buskerudbysamarbeidet det mulig
for alle bedrifter i Buskerudbyområdet å delta i aksjonen gratis, forteller Hannevold, og oppfordrer så mange som mulig til å delta i aksjonen som starter 25. april og varer til 15. juni.
 
 
Noen av tiltakene i de fem kommunene som er med i Buskerudbysamarbeidet:
 
Nedre Eiker
 • Bygge ny rundkjøring i kryss ved den gamle Mjøndalsbrua i Krokstadelva primært for å gi økt fremkommelighet for buss.
 • Oppgradere trase og holdeplasser på busstrekningen Vinnes/Travbanen – Krokstadelva – Mjøndalen.
 • Oppstart for stasjonsutviklingsutredning for Mjøndalen stasjon
 
Øvre Eiker
 • Bygge pendlerparkering og snuplass for buss ved Darbu stasjon.
 • Utvide og oppgradere sykkelparkeringen på Hokksund stasjon
 • Oppstart for stasjonsutviklingsutredning for Hokksund stasjon
 
Kongsberg
 • Etablere flerbrukskryss i Kongsberg sentrum for å bedre fremkommeligheten for buss og øvrige trafikanter
 • Bygge høystandard sykkelparkering utenfor Kongsberg stasjon.
 • Utrede mulig togstopp ved Teknologiparken (Gomsrud stasjon).
 
Drammen
 • Bygge sykkelparkeringshus ved jernbanestasjonen.
 • Bidra til oppgradering av bybrua for å sikre bedre fremkommelighet for buss, syklende og gående.
 • Starte etableringen av ny holdeplasstruktur for buss på Bragernes
 • Oppgradering av busstrase og holdeplasser mellom sentrum og Fjell
 • Fremkommelighetstiltak for bussen på de prioriterte strekningene
 
Lier
 • Ruste opp sykkelveier mellom Lierbyen, Gullaug og Drammen.
 • Etablere kollektivfelt fra krysset Lierstranda, Strandveien til rundkjøring på Brakerøya for å lette fremkommeligheten for bussen.
 • Oppgradering av holdeplassene i sentrum i tråd med gatebruksplan for Lier

Se hele fordelingslisten her
"Tiltaksplan for belønningsmidler 2012"

 

2012-04-16 Kathrine Kirkevaag
Tips en venn  Skriv ut